Skip to content

Amdanon ni

Amdanon ni

Iard Ysgol

Y Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif – llawer mwy na rhaglen adeiladu yn unig

Mae hon yn rhaglen buddsoddi cyfalaf strategol bwysig a hirdymor, a’i nod yw creu cymunedau addysgol sy’n addas i’r unfed ganrif ar hugain yng Nghymru.

Y Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif yw’r buddsoddiad mwyaf yn seilwaith ein hysgolion a’n colegau er y 1960au, ac mae’n cael ei chyflwyno mewn partneriaeth â’n rhanddeiliaid allweddol. Bydd y rhaglen yn sicrhau bod adnoddau cyllid ar gael ar gyfer yr ysgolion a’r colegau iawn ac yn y lleoedd iawn, ar gyfer addysg y blynyddoedd cynnar hyd at addysg ôl-16.

Bydd y cyfnod buddsoddi cyntaf (Band A) yn parhau tan fis Mawrth 2019, ac yn canolbwyntio ar:

  • leihau’r nifer o adeiladau ysgolion sydd mewn cyflwr gwael
  • darparu’r nifer cywir o leoedd ysgolion yn y lleoedd iawn i ateb y galw lleol drwy leihau capasiti sydd dros ben, yn ogystal ag ymdrin â’r galw penodol am leoedd mewn darpariaeth cyfrwng Cymraeg ac Addysg Ffydd
  • lleihau costau rhedeg er mwyn gwneud yn fawr o’r adnoddau sydd ar gael i dargedu gwelliannau o ran deilliannau dysgwyr
  • hybu cynaliadwyedd drwy leihau costau rheolaidd, defnydd ynni ac allyriadau carbon.

Bydd yn gweld £1.4 biliwn o fuddsoddiad mewn addysg dros ardaloedd pob un o’r 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru, gan arwain at ailadeiladu ac adnewyddu dros 150 o ysgolion a cholegau, sydd wedi cael eu blaenoriaethu gan ein partneriaid cyflenwi.

Mae ail don o fuddsoddiad, Band B, yn cael ei ddatblygu a bydd hwnnw’n dechrau ym mis Ebrill 2019. Unwaith eto, bydd cyfle yn cael ei roi i randdeiliaid allweddol nodi prosiectau â blaenoriaeth yn eu hardaloedd unigol.

Gan adeiladu ar lwyddiant Band A, bydd yn canolbwyntio ar:

  • ymdrin â’r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg
  • lleihau capasiti sydd dros ben ac aneffeithlonrwydd yn y system
  • ehangu ysgolion a cholegau mewn ardaloedd lle y mae galw cynyddol am wasanaethau addysgol
  • ymdrin â chyflwr asedau addysgol
  • sicrhau bod asedau ar gael at ddefnydd y gymuned os oes galw, er mwyn gwneud y gorau o’r seilwaith a’r adnoddau ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus.

Mae Band A wedi elwa ar y cydweithio â’n partneriaid cyflenwi sydd wedi’u rhestru isod, a fydd yn parhau yn ystod Band B:

Mewn partneriaeth, ein nod yw creu amgylchedd mewn ysgolion sy’n diwallu anghenion y gymuned yn ogystal â sicrhau’r ddarpariaeth ddysgu orau ar gyfer pob ardal yng Nghymru.

Llywodraethu’r Rhaglen

Er mwyn goruchwylio’r gwaith o gyflwyno’r Rhaglen, mae Bwrdd y Rhaglen, sy’n cynnwys cynrychiolwyr yr holl bartneriaid cyflenwi, yn cwrdd bob chwarter.

Mae’r Panel Buddsoddi Cyfalaf yn cwrdd bob mis er mwyn ystyried ac argymell achosion busnes ar gyfer buddsoddi, sydd wedyn yn amodol ar gael cymeradwyaeth derfynol gan Ysgrifennydd y Cabinet.

Mae cymeradwyo’r grant cyfalaf gan Lywodraeth Cymru yn amodol ar gyflwyno achosion busnes. Mae hyn yn unol â model Achosion Busnes Gwell Trysorlys EM.

I gael rhagor o wybodaeth am y broses achosion busnes ewch i’r adran Gwneud Cais am Nawdd.

I gael rhagor o wybodaeth am Fwrdd y Rhaglen a’r Panel Buddsoddi Cyfalaf ewch i Llywodraethu’r Rhaglen yn yr adran hon.