Skip to content

Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru ac Ysgolion yr 21ain Ganrif

Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru ac Ysgolion yr 21ain Ganrif

Rydym wedi comisiynu Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru er mwyn cael y budd mwyaf o’r buddsoddiad a wnaed drwy Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Mae Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru yn canolbwyntio’n benodol ar ganfod y dull gorau o gynllunio, caffael a gweithredu Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a sicrhau’r gwerth mwyaf posibl am arian yn y tymor byr a’r tymor hir yn ystod Band A y rhaglen ac wrth baratoi ar gyfer Band B yn 2018.

Rydym am:

  • weld mwy o gysondeb ledled Cymru a gweld y rhaglen yn cael ei rhoi ar waith go iawn
  • lleihau costau cyfalaf a refeniw
  • hyrwyddo cydweithredu a gwell arferion
  • cynnig mwy o fanteision cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd
  • helpu i sicrhau gwell canlyniadau addysgol.

Drwy gydweithio ag Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru, gallwn gyflawni hyn drwy:

  • sicrhau’r safonau cynllunio gorau posibl
  • sicrhau’r prosesau caffael gorau posibl
  • sicrhau’r modelau cyflenwi gorau posibl.

Mae arferion a chasgliadau’r DU, Ewrop a’r byd yn cael eu hystyried yn ogystal ag arferion a chasgliadau Cymru. Mae hyn yn galw am adolygiad trwyadl a chynhwysfawr o ddata cost ac ansawdd a bydd angen mynd ati o ddifrif i ymgysylltu ac ymgynghori â rhanddeiliaid.

Bydd gwybodaeth am hynt y prosiect a’r arferion gorau cyfredol ar gael ar wefan (dolen allanol) a chylchlythyr Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru ac yn ei ddigwyddiadau. Bydd yr wybodaeth ddiweddaraf a chanllawiau ffurfiol ar gael ar y wefan hon.