Skip to content

Bwrdd y Rhaglen Gyfalaf Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

Bwrdd y Rhaglen Gyfalaf Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

Mae’r Bwrdd gweithredol hwn yn rhoi cyngor ac arweiniad i Gyfarwyddiaeth Addysg Llywodraeth Cymru, i Banel Buddsoddi Cyfalaf y Gyfarwyddiaeth ac i’r Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg ar bob agwedd berthnasol ar y Rhaglen.

Yn benodol, mae’r Bwrdd yn cynghori’r Panel Buddsoddi Cyfalaf  ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ar y canlynol:

  • pob agwedd berthnasol ar weithredu a chyflwyno’r Rhaglen
  • cynllunio, monitro, a rheoli’r Rhaglen

Er mwyn cyflawni'r nodau hyn, mae'r Bwrdd yn trafod ac yn argymell penderfyniadau strategol i'w hystyried gan y Panel Buddsoddi Cyfalaf ac  Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg.

Mae ganddo aelodau sy’n cynrychioli:

Caiff holl aelodau'r Bwrdd eu henwebu gan y sefydliad y maen nhw'n ei gynrychioli. Caiff eu gallu i gynrychioli eu sefydliad ei ystyried yn ogystal â Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus (Egwyddorion Nolan).

Mae'r Bwrdd yn cwrdd bob chwarter. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cadeirio gan Gyfarwyddwr Cyfarwyddiaeth Addysg Llywodraeth Cymru

Panel Buddsoddi Cyfalaf

Mae Panel Buddsoddi Cyfalaf yn ystyried ac yn cymeradwyo achosion busnes sy’n ymwneud â buddsoddiadau ar draws yr holl sectorau addysg. Mae’rYsgrifennydd Cabinet dros Addysg yn ystyried yr achosion busnes mae’r panel yn eu hargymell ac yn cymeradwyo fel sy’n briodol.

Y panel hwn, nid Bwrdd y Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif, sy’n argymell i’r Gweinidog y dylai grantiau gael eu cymeradwyo. Nid oes gan y Bwrdd y pŵer i wneud penderfyniadau o’r fath.

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Mae gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg y pwer i:

  • gymeradwyo cyllid cyfalaf i ysgolion cymunedol o dan Adrannau 14-16 Deddf Addysg 2002
  • ariannu gwaith cyfalaf i ysgolion gwirfoddol a gynhelir neu ysgolion sefydledig
  • cymeradwyo buddsoddiadau cyfalaf strategol i Sefydliadau Addysg Bellach o dan Adrannau 31, 32 a 33 Deddf Dysgu a Sgiliau 2000.

Rhoddwyd y pwerau hyn i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac fe'u trosglwyddwyd i Weinidogion Cymru gan baragraff 30 Atodlen 11 Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (dolen allanol).

Gweinidogion Cymru sy’n rhoi grantiau i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) o dan adran 68 Deddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 (dolen allanol). Mae'r Ddeddf hon yn rhoi'r pŵer i Weinidogion Cymru i bennu symiau’r grantiau, a'r telerau a’r amodau a allai fod yn berthnasol iddynt.