Skip to content

Bwrdd y Rhaglen Gyfalaf Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

Bwrdd y Rhaglen Gyfalaf Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

Bwrdd gweithredol yw hwn sy’n rhoi cyngor ac arweiniad i’r Adran Addysg a Sgiliau (AdAS), Panel Buddsoddi Cyfalaf Llywodraeth Cymru a’r Gweinidog Addysg a Sgiliau ar bob agwedd berthnasol ar y Rhaglen.

 Diagram yn dangos y sefydliadau sy’n cyfrannu at aelodaeth Bwrdd y Rhaglen

Yn benodol, mae’r Bwrdd yn cynghori’r Panel Buddsoddi Cyfalaf  a’r Gweinidog Addysg a Sgiliau ar y canlynol:

 • pob agwedd berthnasol ar weithredu a chyflwyno’r Rhaglen
 • monitro, rheoli a chyflwyno’r Rhaglen
 • bydd hefyd yn trafod ac yn argymell penderfyniadau i Banel Buddsoddi Cyfalaf AdAS eu hystyried yn ei rinwedd fel y Grŵp Noddi.

Mae ganddo nifer cyfartal o aelodau sy'n cynrychioli:

Caiff holl aelodau'r Bwrdd eu henwebu gan y sefydliad y maen nhw'n ei gynrychioli. Caiff eu gallu i gynrychioli eu sefydliad ei ystyried yn ogystal â Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus (Egwyddorion Nolan). Maen nhw'n cydymffurfio â Chyfansoddiad Bwrdd Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Mae'r Bwrdd yn cwrdd bob chwarter. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cadeirio gan Gyfarwyddwr y Grŵp Seilwaith, Cwricwlwm, Cymwysterau a Chymorth i Ddysgwyr.

Personél y Rhaglen

Prif Aelodau'r Bwrdd ar hyn o bryd yw:

 • Steve Davies, Cyfarwyddwr, Cyfarwyddiaeth Addysg, Llywodraeth Cymru – Cadeirydd
 • Chris Llewelyn, Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes, CLlLC – Is-gadeirydd
 • Mark James, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Caerfyrddin; Cymdeithas Prif Weithredwyr ac Uwch-reolwyr Awdurdodau Lleol Cymru (SOLACE)
 • Ian Budd, Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes, Cyngor Bwrdeistref Sir y Fflint
 • cynrychiolydd CCAC
 • Nigel Aurelius, Prif Weithredwr Cynorthwyol Adnoddau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.
 • Rosalind Williams, Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth (Cyfreithiol ac Adeiladau)
 • Iestyn Davies, Prif Weithredwr, ColegauCymru
 • Daisy Seabourne, Rheolwr Polisi Dysgu Gydol Oes, CLlLC.

Panel Buddsoddi Cyfalaf AdAS

Mae Panel Buddsoddi Cyfalaf AdAS yn ystyried ac yn cymeradwyo achosion busnes sy’n ymwneud â buddsoddiadau ar draws yr holl sectorau addysg. Mae’r Gweinidog, wedyn, yn penderfynu a ddylid eu cymeradwyo ai peidio. Y panel hwn, nid Bwrdd y Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif, sy’n argymell i’r Gweinidog y dylai grantiau gael eu cymeradwyo.

Mae gan y Gweinidog y pŵer i:

 • gymeradwyo cyllid cyfalaf i ysgolion cymunedol o dan Adrannau 14-16 Deddf Addysg 2002
 • ariannu gwaith cyfalaf i ysgolion gwirfoddol a gynhelir neu ysgolion sefydledig
 • cymeradwyo buddsoddiadau cyfalaf strategol i Sefydliadau Addysg Bellach o dan Adrannau 31, 32 a 33 Deddf Dysgu a Sgiliau 2000.

Rhoddwyd y pwerau hyn i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac fe'u trosglwyddwyd i Weinidogion Cymru gan baragraff 30 Atodlen 11 Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (dolen allanol).

Gweinidogion Cymru sy’n rhoi grantiau i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) o dan adran 68 Deddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 (dolen allanol). Mae'r Ddeddf hon yn rhoi'r pŵer i Weinidogion Cymru i bennu symiau’r grantiau, a'r telerau a’r amodau a allai fod yn berthnasol iddynt.