Skip to content

Gwneud cais am nawdd

Gwneud cais am nawdd

Ysgol Uwchradd

Yr achos busnes y bydd rhaid i chi ei gyflwyno, a sut dylid ei gyflwyno, er mwyn sicrhau cyllid cyfalaf ar gyfer eich prosiect Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.

Mae gofyn i bob awdurdod lleol, Sefydliad Addysg Bellach ac Addysg Uwch sy’n chwilio am gyllid fel rhan o Raglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif  gyflwyno Achosion Busnes ar gyfer unrhyw gynigion buddsoddi cyfalaf. Mae’r cyllid ar gyfer y rhaglen yn cael ei ddyfarnu ar sail cyllido 50:50 rhwng yr awdurdod lleol a Llywodraeth Cymru. Mae achosion busnes a derbynnir yn rhoi’r canlynol i Lywodraeth Cymru:

  • tystiolaeth i gefnogi prosesau penderfynu ym mhob prosiect
  • sicrwydd i Lywodraeth Cymru a phob rhanddeiliad addysg, fel ei gilydd, bod y prosiectau buddsoddi cyfalaf hyn yn cael eu cyflawni.

Achosion busnes

Rhaid i Achos Busnes ar gyfer Rhaglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif gael ei gyflwyno drwy ddefnyddio Llyfr Gwyrdd Trysorlys Ei Mawrhydi. Ceir templedi a chanllawiau ar gyfer ei ddefnyddio yn canllawiau achosion busnes a chyhoeddusrwydd. Cam cyntaf y broses gyflwyno hon yw lefel y rhaglen.  Yma, dylai’r Rhaglen Amlinellol Strategol nodi paramedrau’r rhaglen, ffrydiau cyllido, prosiectau allweddol a dyheadau cyflawni.

I gael mwy o wybodaeth am y broses hon, ymweler â’r adran ‘Rhaglen Amlinellol Strategol’.

Ar ôl dynodi’r prosiectau allweddol yn y Rhaglen Amlinellol Strategol, mae angen achos busnes ar gyfer pob prosiect unigol.  Mae’r math o achos busnes a gyflwynir yn dibynnu ar gyfanswm cost y prosiect.

Achosion busnes lle mae cyfanswm cost y prosiect dros £5 miliwn

Rhaid i’r achosion busnes hynny lle mae cyfanswm cost y prosiect dros £5 miliwn ddilyn y broses achos busnes llawn.  Mae hyn yn cynnwys tri cham, sef:

  • Achos Amlinellol Strategol
  • Achos Busnes Amlinellol
  • Achos Busnes Llawn.

Ceir canllawiau ynglŷn â’r broses hon ar y dudalen ‘Achos busnes llawn’ yn yr adran hon.

Achosion busnes lle mae cyfanswm cost y prosiect dan £5 miliwn

Ni fydd rhaid i unrhyw brosiect lle mae cyfanswm cost y prosiect dan £5 miliwn ddilyn y broses achos busnes llawn. Fodd bynnag, bydd rhaid cael Achos Cyfiawnhau Busnes.

Ceir canllawiau ynglŷn â’r broses hon ar y dudalen ‘Achos Cyfiawnhau Busnes’ yn yr adran hon.

Statws cyfredol proses achos busnes ar gyfer y rhaglen hon

Rhaglen ysgolion

Mae awdurdodau lleol wedi cyflwyno eu rhaglenni amlinellol strategol unigol, gyda manylion ynglŷn â’r prosiectau ysgol ac addysg unigol. Cyflwynwyd y rhain yn 2010.

Adolygwyd y cyflwyniadau hyn gyda thon gyntaf Band A) a gyhoeddwyd (dolen allanol).  Mae awdurdodau yn symud ymlaen yn awr i gyflwyno eu hachosion busnes ar gyfer y prosiectau a amlinellwyd yn eu rhaglenni. Mae hon yn broses barhaus.

Bwriedir i’r rhaglen ddechrau yn 2014-2015. Fodd bynnag, dynododd rhai awdurdodau brosiectau a fyddai’n dechrau cyn y dyddiad hwn, a llwyddasant i sicrhau buddsoddiad yn 2013-2014(dolen allanol).

Rhaglen Ôl-16  (Sector Addysg Bellach ac Addysg Uwch)

Y nod hirdymor yw datblygu rhaglen buddsoddi cyfalaf drosfwaol ar gyfer pob sector addysg, gan gynnwys y Sectorau Addysg Bellach ac Uwch, a bydd hynny’n anelu at gyflawni prosiectau gwella â blaenoriaeth.