Skip to content

Gwneud cais am nawdd

Gwneud cais am nawdd

Ysgol Uwchradd

Dyma wybodaeth am yr achos busnes y bydd rhaid i chi ei gyflwyno, a sut dylid ei gyflwyno, er mwyn sicrhau cyllid cyfalaf ar gyfer eich prosiect o dan y Rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.

Mae gofyn i bob Awdurdod Lleol, Sefydliad Addysg Bellach ac Addysg Uwch, hy partneriaid cyflawni, sy’n chwilio am gyllid fel rhan o Raglen Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif  gyflwyno Achosion Busnes ar gyfer unrhyw gynigion buddsoddi cyfalaf. Mae’r cyllid ar gyfer y Rhaglen yn cael ei ddarparu gan bartneriaid cyflawni a Llywodraeth Cymru. Mae achosion busnes a dderbynnir yn rhoi’r canlynol i Lywodraeth Cymru:

  • tystiolaeth i gefnogi prosesau penderfynu ym mhob prosiect
  • sicrwydd i Lywodraeth Cymru a phob partner cyflawni ynghylch gwerth am arian a bod modd cyflawni’r prosiectau buddsoddi cyfalaf hyn.

Achosion busnes

Rhaid i Achos Busnes ar gyfer Rhaglen Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif gael ei gyflwyno yn unol â chanllawiau Gwell Achosion Busnes Llyfr Gwyrdd Trysorlys Ei Mawrhydi. Mae canllawiau a templedi penodol gan y Rhaglen: i weld y rhain, ewch i’n canllawiau achosion busnes a chyhoeddusrwydd. Gweler hefyd ein rhestr wirio a’n hamserlen ar gyfer achosion busnes sy’n nodi gwybodaeth y mae’n hanfodol ei chynnwys, a gwybodaeth am y broses asesu gyffredinol. Mae cam cyntaf y broses yn ymwneud â’r rhaglen. Yma, dylai’r Rhaglen Amlinellol Strategol nodi paramedrau’r rhaglen, ffrydiau cyllido, prosiectau allweddol a dyheadau cyflawni.

I gael mwy o wybodaeth am y broses hon, ewch i’r adran ‘Rhaglen Amlinellol Strategol’.

Ar ôl dynodi’r prosiectau allweddol yn y Rhaglen Amlinellol Strategol, mae angen achos busnes ar gyfer pob prosiect unigol. Mae’r math o achos busnes a gyflwynir yn dibynnu ar gyfanswm cost y prosiect.

Achosion busnes lle mae cyfanswm cost y prosiect dros £5 miliwn

Rhaid i’r achosion busnes hynny lle mae cyfanswm cost y prosiect dros £5 miliwn ddilyn proses achos busnes llawn. Mae hyn yn cynnwys tri cham, sef:

  • Achos Amlinellol Strategol
  • Achos Busnes Amlinellol
  • Achos Busnes Llawn.

Ceir canllawiau ynglŷn â’r broses hon ar y dudalen ‘Achos busnes llawn’ yn yr adran hon.

Achosion busnes lle mae cyfanswm cost y prosiect dan £5 miliwn

Ni fydd rhaid i unrhyw brosiect lle mae cyfanswm cost y prosiect dan £5 miliwn ddilyn proses achos busnes llawn. Fodd bynnag, bydd rhaid cael Achos Cyfiawnhau Busnes.

Ceir canllawiau ynglŷn â’r broses hon ar y dudalen ‘Achos Cyfiawnhau Busnes’ yn yr adran hon.