Skip to content

Achos cyfiawnhau busnes

Achos cyfiawnhau busnes

Mae angen cyflwyno pob cynnig ar gyfer prosiect, y mae cyfanswm ei fuddsoddiad ariannol o dan £5m, ar ffurf achos cyfiawnhau busnes.

Rhaid i’r cais hwnnw gynnwys y pum achos y mae’n rhaid i brosiectau drutach ymdrin â nhw’n fwy manwl. Y pum achos yw:

 • yr achos strategol
  • Ym mha ffordd mae’n gydnaws â strategaeth polisïau’r llywodraeth/sefydliad?
  • A oes yna achos cadarn o blaid  newid?
  • A yw’n addas i’r diben?
 • yr achos economaidd
  • A yw’r cynnig yn adlewyrchu’r gwerth gorau am arian?
  • A yw’n briodol?
  • A yw’r gwahanol opsiynau wedi eu hystyried?
 • yr achos masnachol
  • A yw’r cynnig yn ymarferol o safbwynt masnachol?
  • A yw’n ddeniadol?
  • Sut byddwch yn caffael y gwaith?
 • yr achos ariannol
  • A yw’r cynnig yn ymarferol o safbwynt ariannol?
  • A yw’n fforddiadwy?
  • Sut byddwch yn cael arian cyfatebol ar gyfer y prosiect?
 • yr achos rheoli
  • A fydd y drefn reoli yn ei gwneud yn bosibl gwireddu’r prosiect mewn pryd ac o fewn y gyllideb?
  • Sut bydd hynny’n cael ei gyflawni?

Dyma fformat posibl ar gyfer yr wybodaeth hon:

 • Pwrpas
 • Cyd-destun strategol
 • Yr achos o blaid newid
 • Yr opsiynau
 • Yr opsiwn a ffefrir
 • Y llwybr caffael
 • Ariannu a fforddiadwyedd
 • Y trefniadau rheoli

Byddai’n arfer da ac yn ddefnyddiol nodi’r holl werthusiadau buddsoddi a’r cyfrifiadau Gwerth Presennol Net ar gyfer yr opsiynau a ystyriwyd.

I gael mwy o arweiniad a gwybodaeth am y fformat uchod, trowch at ein Canllawiau Achosion Busnes a chyhoeddusrwydd.