Skip to content

Achos cyfiawnhau busnes llawn

Achos cyfiawnhau busnes llawn

Mae angen cyflwyno pob cynnig ar gyfer prosiect, y mae cyfanswm ei fuddsoddiad ariannol o dan £5m, ar ffurf achos cyfiawnhau busnes.

Rhaid i’r cais hwnnw gynnwys y pum achos y mae’n rhaid i brosiectau drutach ymdrin â nhw’n fwy manwl. Y pum achos yw:

 • Yr Achos Strategol
  • I ba raddau y mae’r cynnig yn cyd-fynd yn strategol â blaenoriaethau’r llywodraeth/blaenoriaethau lleol?
  • Beth yw’r achos dros newid ac a oes yna amcanion buddsoddi CAMPUS clir?
 • Yr Achos Economaidd
  • Beth yw’r opsiynau ar gyfer cyflawni’r amcanion buddsoddi a pha un sy’n cynnig y gwerth gorau am arian?
 • Yr Achos Masnachol
  • Sut gellir dod i gytundeb gydag asiantaethau cyflawni?
  • Beth yw’r strategaeth gaffael a’r trefniadau masnachol ar gyfer y buddsoddiad arfaethedig?
  • Beth yw’r cynllun o ran Budd i’r Gymuned?
 • Yr Achos Ariannol
  • A yw’r cynnig yn fforddiadwy?
  • Beth yw ffynonellau’r arian cyfatebol a sut caiff y buddsoddiad ei gyfrifo?
 • Yr Achos Rheoli
  • Sut caiff y broses o gyflawni’r cynllun a’r manteision eu rheoli?

Dyma fformat posibl ar gyfer yr wybodaeth hon:

 • Pwrpas
 • Cyd-destun strategol
 • Yr achos o blaid newid
 • Yr opsiynau
 • Yr opsiwn a ffefrir
 • Y llwybr caffael
 • Ariannu a fforddiadwyedd
 • Y trefniadau rheoli

Mae angen cwblhau templed manteision, ffurflen wybodaeth am y prosiect a thempled costau hefyd fel rhan o broses achos busnes.

I gael mwy o arweiniad a gwybodaeth am y fformat uchod, trowch at ein Canllawiau Achosion Busnes a chyhoeddusrwydd.