Skip to content

Y Broses Achos Busnes Llawn

Y Broses Achos Busnes Llawn

Mae'n ofynnol i bob prosiect â chyfanswm buddsoddiad ariannu sy’n fwy na £5 miliwn ddilyn y broses Gwell Achosion Busnes - gan ddefnyddio'r model pum achos, er mwyn cyflwyno achos busnes.

Mae hon yn broses tri (3) cham, gan gynnwys:

 • Achos Busnes Strategol
 • Achos Busnes Amlinellol
 • Achos Busnes Llawn

Mae hon yn broses ailadroddol gyda gwybodaeth yn dod yn fwy cywir a diffiniol wrth i’r achos busnes symud ymlaen drwy bob cam. Mae'n bwysig bod pob un o'r camau cyflwyno hyn yn cynnwys gwybodaeth i ateb y pum achos allweddol:

 • Yr Achos Strategol
  • I ba raddau y mae’r cynnig yn cyd-fynd yn strategol â blaenoriaethau’r llywodraeth/blaenoriaethau lleol?
  • Beth yw’r achos dros newid ac a oes yna amcanion buddsoddi CAMPUS clir?
 • Yr Achos Economaidd
  • Beth yw’r opsiynau ar gyfer cyflawni’r amcanion buddsoddi a pha un sy’n cynnig y gwerth gorau am arian?
 • Yr Achos Masnachol
  • Sut gellir dod i gytundeb gydag asiantaethau cyflawni?
  • Beth yw’r strategaeth gaffael a’r trefniadau masnachol ar gyfer y buddsoddiad arfaethedig?
  • Beth yw’r cynllun o ran Budd i’r Gymuned?
 • Yr Achos Ariannol
  • A yw’r cynnig yn fforddiadwy?
  • Beth yw ffynonellau’r arian cyfatebol a sut caiff y buddsoddiad ei gyfrifo?
 • Yr Achos Rheoli
  • Sut caiff y broses o gyflawni’r cynllun a’r manteision eu rheoli?

Rhoddir canllawiau cryno isod ar gyfer camau Achos Busnes Strategol, Achos Busnes Amlinellol ac Achos Busnes Llawn. I gael mwy o arweiniad a gwybodaeth, trowch at ein hadran ar ganllawiau a thempledi Achosion Busnes.

Achos Busnes Strategol

Mae angen i hyn sicrhau’r canlynol

 • sefydlu’r angen am fuddsoddiad
 • arfarnu’r prif opsiynau ar gyfer darparu gwasanaeth
 • cynnig ffordd ymlaen a argymhellir neu a ffefrir i’w dadansoddi ymhellach
 • paratoi ac arfarnu’r rhestr hir o opsiynau yn yr achos economaidd
 • argymell ffordd ymlaen a ffefrir, ynghyd â’r costau dangosol, i’w dadansoddi’n fanylach yn yr Achos Busnes Amlinellol.

Dylid cwblhau'r Achos Strategol yn llawn ar y cam yma. Fodd bynnag, caniateir gwneud rhai diwygiadau (mireinio manylion) mewn fersiynau diweddarach o'r achos busnes (h.y. Achos Busnes Amlinellol ac Achos Busnes Llawn).

Achos Busnes Amlinellol

Yr Achos Busnes Amlinellol yw ail gam y broses o gyflwyno achos busnes. Mae’r pwrpas a’r elfennau allweddol i’w hasesu yn y cam Achos Busnes Amlinellol fel a ganlyn:

Strategol

 • Diweddaru’r Achos Strategol fel y’i cyflwynir yn yr Achos Busnes Strategol.

Economaidd

 • Darparu achos economaidd cynhwysfawr sy’n darbwyllo.

Masnachol

 • Amlinellu’r cytundeb arfaethedig mewn perthynas â’r opsiwn a amlinellir yn yr achos economaidd.

Ariannol

 • Cynnwys dadansoddiad manwl o fforddiadwyedd ac unrhyw fylchau ariannu yn yr opsiwn a ffefrir (fel y’i nodir yn yr achos economaidd) ac yn y cytundeb arfaethedig (fel y’i disgrifir yn yr achos masnachol).

Rheoli

 • Cadarnhau y bydd y prosiect yn cael ei reoli yn unol â methodoleg PRINCE 2, manylion y sefydliad adrodd a strwythur y prosiect, manylion rolau a chyfrifoldebau’r prosiect, a throsolwg o gynllun y prosiect a cherrig milltir. Dylid esbonio’r llywodraethiant, y gwaith o reoli’r prosiect a’r adnoddau cyn, yn ystod ac ar ôl caffael.

Achos Busnes Llawn

Yr Achos Busnes Llawn yw cam olaf y broses o gyflwyno achos busnes. Mae’r pwrpas a’r achosion allweddol i’w hasesu yn y cam Achos Busnes Llawn fel a ganlyn:

Strategol

 • Nodi unrhyw newidiadau allweddol ers cymeradwyo’r Achos Amlinellol Strategol a’r Achos Busnes Amlinellol.

Economaidd

 • Tynnu sylw at unrhyw newidiadau pwysig ers yr Achos Amlinellol Strategol a’r Achos Busnes Amlinellol ac ystyried a allai’r newidiadau effeithio’n sylweddol ar sut y graddiwyd yr opsiynau yn yr Achos Busnes Amlinellol, gan gofnodi eich casgliadau.

Masnachol

 • Nodi'r trefniadau a negodwyd, gan gynnwys disgrifiad o’r gwasanaethau gofynnol a’r cytundebau trosglwyddo risg.

Ariannol

 • Nodi goblygiadau ariannol clir y dull a gontrectir.

Rheoli

 • Cynnwys y trefniadau terfynol ar gyfer rheoli prosiectau, y manteision i’w gwireddu, y gofrestr risgiau, rheoli contractau ac Adolygiadau Gateway.