Skip to content

Y Broses Achos Busnes Llawn

Y Broses Achos Busnes Llawn

Mae'n ofynnol i bob prosiect â chyfanswm buddsoddiad ariannu sy’n fwy na £5 miliwn ddilyn y broses Gwell Achosion Busnes - gan ddefnyddio'r model pum achos, er mwyn cyflwyno achos busnes.

Mae hon yn broses tri (3) cham, gan gynnwys:

 • Achos Busnes Strategol
 • Achos Busnes Amlinellol
 • Achos Busnes Llawn

Mae hon yn broses ailadroddol gyda gwybodaeth yn dod yn fwy cywir a diffiniol wrth i’r achos busnes symud ymlaen drwy bob cam. Mae'n bwysig bod pob un o'r camau cyflwyno hyn yn cynnwys gwybodaeth i ateb y pum achos allweddol:

 • Achos Strategol
  • Beth yw'r ffit strategol gyda pholisïau’r llywodraeth/sefydliad?
  • A oes achos cadarn dros newid?
  • A yw’n ‘addas i'r diben’?
 • Achos Economaidd
  • A yw'r cynnig yn gwneud y gorau o werth am arian?
  • A yw’n briodol?
  • A gafodd opsiynau gwahanol eu hystyried yn ystod y broses hon?
 • Achos Masnachol
  • A yw'r cynnig yn hyfyw yn fasnachol?
  • Sut bydd yn cael ei gaffael ?
  • A yw'n ddeniadol?
 • Achos Ariannol
  • A yw'r cynnig yn hyfyw yn ariannol?
  • A yw'n fforddiadwy?
  • Lle bydd arian cyfatebol y prosiect yn dod?
 • Achos Rheoli
  • A fydd y strwythur rheoli yn cyflenwi'r prosiect ar amser ac o fewn y gyllideb?
  • Sut caiff ei gyflawni ?

Rhoddir canllawiau cryno isod ar gyfer camau Achos Busnes Strategol, Achos Busnes Amlinellol ac Achos Busnes Llawn. I gael mwy o arweiniad a gwybodaeth, trowch at ein Canllawiau Achosion Busnes a chyhoeddusrwydd.

Achos Busnes Strategol

Mae angen i hyn sicrhau’r canlynol

 • cadarnhau cyd-destun strategol y cynnig buddsoddi
 • nodi'r rhesymeg
 • gwneud achos cadarn dros newid ar lefel strategol
 • gosod y cefndir i'r cynnig
 • egluro’r amcanion sydd i'w cyflawni
 • darparu arwydd cynnar i randdeiliaid a chwsmeriaid o’r ffordd ymlaen arfaethedig (nid yr opsiwn sy’n cael ei ffafrio)

Dylid cwblhau'r Achos Strategol yn llawn ar y cam  yma. Fodd bynnag, caniateir gwneud rhai diwygiadau (mireinio manylion) mewn fersiynau diweddarach o'r achos busnes (h.y. Achos Busnes Amlinellol ac Achos Busnes Llawn).

 • Dylid rhoi eglurhad boddhaol o'r cyd-destun polisi strategol a'r gyfatebiaeth gydag amcanion polisi cyhoeddus ehangach. Bydd yr wybodaeth yma’n cael ei hadolygu gan y meysydd polisi allweddol yn yr Adran Addysg a Sgiliau ac mae angen rhoi eglurhad priodol o’r gyfatebiaeth  gyda’u maes polisi;
 • dylid dangos unrhyw ddibyniaeth ryngweithio â rhaglenni polisi eraill ; ac
 • adnabod y prif grwpiau rhanddeiliaid ac unrhyw wrthdaro/gofynion croes posibl.

Mae amcanion buddsoddi yn hanfodol i'r achos strategol; mae angen i'r rhain fod yn strategol, mesuradwy, cywir, realistig ac amserol (SMART). Byddant yn ffurfio cynllun gwireddu budd eich prosiect ac yn y pen draw yn dangos yr elw ar fuddsoddiad.

Achos Busnes Amlinellol

Yr Achos Busnes Amlinellol yw ail gam y broses o gyflwyno achos busnes. Mae’r pwrpas a’r elfennau allweddol i’w hasesu yn y cam Achos Busnes Amlinellol fel a ganlyn:

Masnachol

 • Gosod allan y strategaeth gaffael, perchnogaeth unrhyw asedau a materion cytundebol allweddol a nodwyd ac a eglurwyd

Ariannol

 • Cynnwys  dadansoddiad manwl o fforddiadwyedd ac unrhyw fylchau ariannu

Rheoli

 • Datblygu mewn mwy o fanylder sut y bydd y rhaglen/prosiect yn cael ei gyflenwi gydag amlinelliad o'r cynllun rheoli rhaglen/prosiect arfaethedig a darparu manylion ynghylch sut y bydd y rhaglen/prosiect yn cael ei reoli yn unol â'r fethodoleg briodol.


Achos Busnes Llawn

Yr Achos Busnes Llawn yw cam olaf y broses o gyflwyno achos busnes. Mae’r pwrpas a’r achosion allweddol i’w hasesu yn y cam Achos Busnes Llawn fel a ganlyn:

Masnachol

 • Adnabod y 'cyfle yn y farchnad ' sy'n cynnig y gwerth am arian gorau posibl. Nodi'r trefniadau masnachol a chytundebol a negodwyd ar gyfer y prosiect

Ariannol

 • Dangos bod y prosiect yn gwbl fforddiadwy.

Rheoli

 • Rhoi’r trefniadau rheoli manwl yn eu lle ar gyfer cyflenwi'r cynllun yn llwyddiannus.