Skip to content

Rhaglen Amlinellol Strategol

Rhaglen Amlinellol Strategol

O dan y Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif rhaid i bob partner cyflawni gyflwyno Rhaglen Amlinellol Strategol ar gyfer pob cylch cyllid.

Rhaid i’r cynnig hwn amlinellu’r prif brosiectau, y ffrydiau ariannu a’r llwybr cyflawni critigol ar gyfer y rhaglen fuddsoddi. Lle bo’n fwriad gweddnewid addysg a/neu foderneiddio ysgolion, gellir gwneud hyn yn sail i’r cynnig. Fodd bynnag, mae’n bwysig sicrhau bod yr wybodaeth yn gyson â’r meini prawf yn Gwell Achosion Busnes (neu Lyfr Gwyrdd Trysorlys EM) y mae ein rhaglen yn seiliedig arnynt.

Mae pedwar prif bwrpas i’r Rhaglen Amlinellol Strategol fel y gall y partner cyflawni:

  • ddangos ei fod wedi datblygu arolwg strategol a chydlynol o ddyfodol ei ddarpariaeth addysg, gan ystyried pob sector a grŵp o ddysgwyr, ee cyfrwng Cymraeg, anghenion dysgu ychwanegol, ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir, ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd ac ysgolion sefydledig, llwybrau dysgu 14-19 a cholegau
  • datblygu’r arolwg drwy drafod gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid, yn unol â’r rhwymedigaeth i gynnwys pob corff priodol yn eu cynigion er mwyn sicrhau consensws lle bo’n bosibl
  • nodi’r newidiadau y bydd eu hangen, gan ddarparu tystiolaeth ynghylch yr angen am fuddsoddi dilynol dros gyfnod o ddeng mlynedd, a natur y buddsoddi hwnnw
  • datblygu rhaglen ar gyfer buddsoddi yn y dyfodol yn seiliedig ar yr arolwg hwn, gan nodi prosiectau buddsoddi addysgol grŵp cychwynnol. Dylai hyn nodi’n glir y broses o werthuso’r opsiynau sydd y tu ôl i’r rhaglen a’r prosiectau arfaethedig. Dylai hefyd gynnwys tystiolaeth sy’n dangos ei bod yn bosibl cadw at amserlen wrth ei gweithredu
  • os bydd yn briodol, nodi unrhyw brosiectau buddsoddi dilynol.

Wedi i’r Rhaglen Amlinellol Strategol gael ei chymeradwyo, bydd angen i bartneriaid cyflawni gyflwyno Achosion Busnes unigol ar gyfer cyfiawnhau eu cais neu Achosion Busnes llawn (gan ddibynnu ar gyfanswm y gost). Bydd y gyfres hon o Achosion Busnes cysylltiedig yn sicrhau bod yr amcanion yn gyson drwy gydol y rhaglen o’r lefel genedlaethol i’r lefel fwyaf lleol.

Statws Presennol

Mae pob partner cyflawni wedi cyflwyno eu cynigion cychwynnol ar gyfer cyllid Band B y Rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif a fydd yn dechrau yn 2019. Gallai’r cynigion cychwynnol newid wrth i’r cynlluniau ddatblygu, a bydd angen cofnodi unrhyw newidiadau i’r Rhaglen Amlinellol Strategol gwreiddiol. Mae templed ar gyfer ei diwygio ar dudalen y canllawiau achos busnes.

Sut bydd Rhaglenni Amlinellol Strategol yn cael eu hasesu?

Wrth ddatblygu eu Rhaglenni Amlinellol Strategol, bydd angen i bartneriaid cyflawni sicrhau eu bod yn cael eu llunio mewn modd sy’n gymwys i gael cymeradwyaeth y tro cyntaf y maent yn cael eu cyflwyno. Bydd tîm y Rhaglen yn hapus i drafod fersiynau drafft o ddogfennau cyn iddynt gael eu cyflwyno.

Wrth asesu ceisiadau, dilynir proses Diagram B y Broses Asesu Cyflwyniadau ar Raglen Amlinellol Strategol. Gellir ei lawrlwytho isod. Dylai ceisiadau roi sylw i’r holl faterion allweddol a nodir yn y blychau melyn. Bydd yr asesiadau’n dechrau drwy edrych ar yr arolwg, ac os bydd hwnnw’n rhoi sylw i’r holl faterion allweddol, bydd yr asesiad wedyn yn mynd ymlaen i ystyried y cynigion a flaenoriaethir o fewn y Rhaglen Amlinellol.

Mae templed y Rhaglen Amlinellol Strategol yn rhoi strwythur i bob partner cyflawni ei ddefnyddio i roi sylw i’r ystod o faterion sy’n cael eu hasesu. Lle na aethpwyd i’r afael â materion, neu lle gwnaed hynny mewn ffordd anfoddhaol, bydd angen eu datblygu ymhellach cyn i’r prosiectau a gynigir allu cael eu hystyried. Mewn rhai achosion, gallai hynny olygu na fydd y prosiectau dan sylw yn cael eu blaenoriaethu i gael cyllid. Mae hynny’n dangos pa mor bwysig yw sicrhau bod gan bob awdurdod strategaeth gynhwysfawr ac effeithiol ar gyfer buddsoddi yn y dyfodol, cyn i’r awdurdod ddechrau ei weithredu.

Bydd y ceisiadau sy’n llwyddo i fynd i’r afael â’r materion strategol wedyn yn cael eu gwerthuso o ran y prosiect buddsoddi cychwynnol arfaethedig a gynigir ar gyfer grŵp o ysgolion. Ansawdd y broses o werthuso opsiynau fydd y ffactor hollbwysig cyntaf yn yr asesiad hwn. Rhaid darparu tystiolaeth ddigonol i ddangos bod y grŵp o ysgolion a ddewiswyd ar gyfer prosiectau blaenoriaeth wedi eu dewis o blith opsiynau eraill sydd wedi eu hystyried yn ofalus.

Yn olaf, asesir y trefniadau cyflawni arfaethedig sy’n gysylltiedig â’r prosiect sydd wedi ei ddewis, i weld a oes unrhyw ffactorau a allai olygu y gallai’r gwaith o weithredu’r Rhaglen gael ei ohirio, neu ffactorau sy’n gysylltiedig â chapasiti tîm y partner cyflawni i gaffael a rheoli contractau.