Skip to content

Rhaglen Amlinellol Strategol

Rhaglen Amlinellol Strategol

O dan Raglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif a Chyfalaf Addysg, rhaid i bob awdurdod lleol gyflwyno amlinelliad o raglen strategol sy’n nodi’r prif brosiectau, ffrydiau ariannu a llwybr darparu critigol ar gyfer cylch cyntaf y buddsoddiad hwn.

Bydd tri phwrpas i’r Rhaglen Amlinellol Strategol, sef:

  • dangos ei fod wedi paratoi arolwg cynhwysfawr, strategol a chydlynol o ddyfodol ei ddarpariaeth addysg, gan gynnwys ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir a llwybrau dysgu 14-19, sydd wedi ei ddatblygu ar ôl trafod gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid. Dylai’r arolwg nodi’r newidiadau y bydd eu hangen, gan ddarparu tystiolaeth ynghylch yr angen am fuddsoddi dilynol dros gyfnod o ddeng mlynedd, a natur y buddsoddi hwnnw.
  • datblygu rhaglen ar gyfer buddsoddi yn y dyfodol yn seiliedig ar yr arolwg hwn, gan nodi prosiectau buddsoddi cychwynnol ar gyfer grŵp o ysgolion. Dylai’r rhaglen nodi’n glir y broses o werthuso’r opsiynau sydd y tu ôl i’r rhaglen a’r prosiectau arfaethedig. Dylai hefyd gynnwys tystiolaeth sy’n dangos ei bod yn bosibl cadw at amserlen wrth ei gweithredu.
  • os bydd yn briodol, nodi unrhyw brosiectau buddsoddi dilynol,.

Bydd gan rai awdurdodau lleol gynlluniau buddsoddi ac achosion busnes yn eu lle eisoes o ran gweddnewid addysg a/neu foderneiddio ysgolion. Lle bo’r rheini’n bodoli, gellir eu defnyddio fel sail cais i’r Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif. Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd angen eu hadolygu yng ngoleuni’r meini prawf a nodir yn ‘Gwell Achosion Busnes – defnyddio’r Model Pum Achos’ neu’r ‘HM Treasury Green Book’. Yn benodol, bydd angen sicrhau bod y cynlluniau sector (ar gyfer cynradd, uwchradd a llwybrau dysgu 14-19) wedi eu cydgysylltu’n effeithiol ym mhob Rhaglen Amlinellol Strategol a gyflwynir. Mae’n hanfodol bod pob sector a phob grŵp o ddysgwyr 3-19 yn cael ei ystyried yn y cais.

Mae rhwymedigaeth ar awdurdodau lleol i ymgysylltu â’r holl gyrff perthnasol wrth baratoi eu cynigion, gan lunio dull gweithredu sy’n gynnyrch consensws lle bynnag y bo hynny’n bosibl. Dylai’r cyrff hyn gynnwys, ymhlith eraill, yr awdurdodau esgobaethol a cholegau lleol.

Mae templed y Rhaglen Amlinellol Strategol yn unol â’r hyn a nodir yn ‘Gwell Achosion Busnes – defnyddio’r Model Pum Achos’   (neu’r   ‘HM Treasury Green Book’). Wedi i’r Rhaglen gael ei chymeradwyo, bydd angen i awdurdodau lleol gyflwyno Achosion Busnes unigol ar gyfer cyfiawnhau eu cais neu Achosion Busnes llawn (gan ddibynnu ar gyfanswm y gost). Bydd y gyfres hon o Achosion Busnes cysylltiedig yn sicrhau bod yr amcanion yn gyson drwy gydol y rhaglen o’r lefel genedlaethol i’r lefel fwyaf lleol.

Sut bydd Rhaglenni Amlinellol Strategol yn cael eu hasesu?

Wrth ddatblygu eu Rhaglenni Amlinellol Strategol, bydd angen i awdurdodau lleol sicrhau eu bod yn cael eu llunio mewn modd sy’n gymwys i gael cymeradwyaeth y tro cyntaf y maent yn cael eu cyflwyno. Bydd tîm y rhaglen yn hapus i drafod fersiynau drafft o ddogfennau cyn iddynt gael eu cyflwyno.

Wrth asesu ceisiadau, dilynir proses Diagram B y Broses Asesu Cyflwyniadau o Amlinelliad o Raglen Strategol. Gellir ei lawrlwytho isod. Dylai ceisiadau roi sylw i’r holl faterion allweddol a nodir yn y blychau melyn. Bydd yr asesiadau’n dechrau drwy edrych ar yr arolwg, ac os bydd hwnnw’n rhoi sylw i’r holl faterion allweddol, bydd yr asesiad wedyn yn mynd ymlaen i ystyried y cynigion a flaenoriaethir o fewn y Rhaglen Amlinellol.

Mae templed y Rhaglen Amlinellol Strategol yn rhoi strwythur i bob awdurdod ei ddefnyddio i roi sylw i’r ystod o faterion sy’n cael eu hasesu. Gofynnir i unrhyw awdurdod nad yw wedi rhoi sylw i’r holl faterion, neu sydd wedi gwneud hynny mewn ffordd anfoddhaol, ddatblygu eu harolwg ymhellach cyn i’r prosiectau a gynigir allu cael eu hystyried. Mewn rhai achosion, gallai hynny olygu na fydd y prosiectau dan sylw yn cael eu blaenoriaethu ar gyfer cyllid Band A. Mae hynny’n dangos pa mor bwysig yw sicrhau bod gan bob awdurdod strategaeth gynhwysfawr ac effeithiol ar gyfer buddsoddi yn y dyfodol, cyn i’r awdurdod ddechrau ei weithredu.

Bydd y ceisiadau sy’n llwyddo i fynd i’r afael â’r materion strategol wedyn yn cael eu gwerthuso o ran y prosiect buddsoddi cychwynnol arfaethedig a gynigir ar gyfer grŵp o ysgolion. Ansawdd y broses o werthuso opsiynau fydd y ffactor hollbwysig cyntaf yn yr asesiad hwn. Rhaid darparu tystiolaeth ddigonol i ddangos bod y grŵp o ysgolion a ddewiswyd ar gyfer prosiectau blaenoriaeth wedi eu dewis o blith opsiynau eraill sydd wedi eu hystyried yn ofalus.

Yn olaf, asesir y trefniadau cyflawni arfaethedig sy’n gysylltiedig â’r prosiect sydd wedi ei ddewis, i weld a oes unrhyw ffactorau a allai olygu y gallai’r gwaith o weithredu’r Rhaglen gael ei ohirio, neu ffactorau sy’n gysylltiedig â chapasiti tîm yr awdurdod lleol i gaffael a rheoli contractau.

Bydd ein tîm yn gweithio’n agos gyda phob awdurdod lleol i sicrhau bod pecynnau buddsoddi yn cael eu creu, lle bo modd, sy’n bodloni’r meini prawf hyn o ran blaenoriaethu.