Skip to content

Hawlfraint

Hawlfraint

Datganiad hawlfraint

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif piau'r deunydd sydd ar ei gwefan, oni nodir fel arall.  Cedwir pob hawl.

Chaiff neb gopïo na defnyddio unrhyw beth sydd ar wefan Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif heb gael caniatâd y rhaglen ymlaen llaw, ac eithrio (a) i ddefnyddio'r cynnwys i ddibenion addysg neu ymchwil ar yr amod (i) eich bod yn cydnabod y ffynhonnell a (ii) eich bod yn cynnig y deunydd rydych chi'n ei gyhoeddi yn rhad ac am ddim ar wahân i gostau rhesymol ar gyfer ei anfon at y sawl sydd wedi gofyn amdano.

Caiff y rhan fwyaf o'r deunydd sy'n ymddangos ar y wefan hon ei ddiogelu gan hawlfraint y Goron.

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r wybodaeth sy'n ymddangos ar y wefan hon (ac eithrio logos) yn rhad ac am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored.

Mae’r Drwydded Llywodraeth Agored i'w gweld ar wefan yr Archifau Gwladol, neu gallwch ysgrifennu i’r cyfeiriad hwn: Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU, neu e-bostio psi@nationalarchives.gsi.gov.uk.

Rhaid ichi atgynhyrchu ein deunydd yn gywir a pheidio â'i ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Os bydd unrhyw un o'r eitemau ar y safle hwn sydd dan hawlfraint y Goron yn cael ei hailgyhoeddi neu ei chopïo ar gyfer pobl eraill, rhaid nodi ffynhonnell y deunydd a chydnabod y statws o ran hawlfraint (er enghraifft, Y Swyddfa Eiddo Deallusol © Hawlfraint y Goron 2012).  Rydym yn eich annog hefyd i greu hyperddolenni at y wefan hon.

Nid yw'r hawl i atgynhyrchu deunydd hawlfraint y Goron yn cynnwys deunydd ar y safle hwn y nodwyd bod gan drydydd parti hawlfraint arno. Byddai angen cael caniatâd deiliaid yr hawlfraint honno i atgynhyrchu deunydd o'r fath.

Ein logo

Mae cyfyngiadau ar ddefnyddio ein logo ac ni chaiff unigolion na sefydliadau eraill ei ddefnyddio heb ganiatâd ffurfiol gennym ni.

I ofyn am ganiatâd i ddefnyddio ein logo, anfonwch e-bost i brandingqueries@cymru.gsi.gov.uk  

© Hawlfraint y Goron 2017