Skip to content

Ad-drefnu Ysgolion

Ad-drefnu Ysgolion

Yn aml, mae angen gwneud newidiadau ar ffurf cynigion statudol, i ad-drefnu ysgolion fel rhan o gynlluniau awdurdodau lleol o fewn y Rhaglen Gyfalaf i sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer y 21ain Ganrif.

Mae Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru gyhoeddi Cod Trefniadaeth Ysgolion. Mae hon yn nodi’r gofynion o ran ymgynghori ar y cynigion statudol am newid, a’r gofynion o ran eu cyhoeddi.  Felly, mae’n ofynnol i awdurdodau lleol ddilyn y Cod Trefniadaeth Ysgolion (dolen allanol) wrth ymdrin â chynigion sydd wedi cael eu cyhoeddi ers 1 Hydref 2013. Mae hwn yn nodi’r gofynion mewn perthynas â chynigion ad-drefnu ysgolion sy’n cael eu gwneud i ailffurfio’r ddarpariaeth ysgolion a chanllawiau i’r rheini sy’n gyfrifol am wneud benderfyniad ar y cynigion.

Ar hyn o bryd, gall cyrff llywodraethu ffedereiddio o dan un corff llywodraethu yn rhinwedd Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir a Diwygiadau Amrywiol (Cymru) 2010. Cyhoeddwyd canllawiau i ysgolion ac awdurdodau lleol i ategu’r rheoliadau hynny yng Nghylchlythyr 070/2012: Canllawiau i gyrff llywodraethu ac awdurdodau lleol ar ffedereiddio ysgolion a gynhelir (dolen allanol).  Rhoddodd Mesur Addysg (Cymru) 2011 bŵer i awdurdodau lleol ffedereiddio ysgolion. Yn 2013, ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar reoliadau i ddeddfu’r darpariaethau sydd yn y Mesur. Disgwylir i’r rheoliadau ffedereiddio diwygiedig hyn ddod i rym ym mis Mai 2014 ac ar ôl hynny bydd cyrff llywodraethu ag awdurdodau lleol yn gallu ffedereiddio ysgolion. Mae canllawiau diwygiedig eisoes yn cael eu darparu a byddant yn cael eu cyhoeddi pan ddaw’r rheoliadau i rym.