Skip to content

Canllawiau am Ddylunio, yn ôl Ysgolion

Canllawiau am Ddylunio, yn ôl Ysgolion

Mae’r wybodaeth a geir yma’n ymwneud â gwaith dylunio ysgolion (gan gynnwys cylchlythyrau adeiladu), canllawiau CABE am ddylunio a chyfarwyddyd technegol manylach.

schooldesign1Mae yna drosolwg byr gyda phob dogfen i egluro pam mae angen y canllawiau a’r hyn a drafodir. Dylid cymryd gofal pan fo canllawiau yn hen, neu wedi’u datblygu ar gyfer cyd-destun amherthnasol i Gymru o bosibl, er eu bod yn dal i fod yn ddefnyddiol. Hefyd, dylid nodi bod y canllawiau a welir yma wedi eu rhoi ar wefan GOV.UK (dolen allanol) yn ddiweddar yn Lloegr. Yng Nghymru, rydym yn parhau i ddefnyddio’r canllawiau sydd ar y wefan hon am y tro, er y bydd hyn yn cael ei adolygu gyda hyn.

Rhoddir sylwadau cyflwyniadol cyffredinol ar gyfer rhai agweddau allweddol ar ddylunio ysgolion hefyd, gan grynhoi’r canllawiau sydd ar gael a chyflwyno diffiniadau.

Yn dibynnu ar eich lefel o wybodaeth neu arbenigedd, gallwch bori drwy’r dogfennau hyn mewn gwahanol ffyrdd. Drwy ddewis “Pob Ysgol,” yna un o’r pynciau a nodir oddi tano, byddwch yn gweld yr holl ganllawiau sy’n ymwneud â’r pwnc hwnnw. Fel arall, os ydych chi’n ymwneud â phrosiect penodol, dewiswch “Cynradd”, “Uwchradd” neu “Arbennig”. Yna byddwch yn gweld y canllawiau perthnasol ar gyfer mannau sy’n ymwneud â’r sector hwnnw’n benodol.

Bydd defnyddio’r canllawiau a’r adolygiadau hyn yn sicrhau’ch bod yn gwybod am yr holl ddeddfwriaeth, y gofynion a’r arferion gorau perthnasol.

Dolenni perthnasol

Mae'r fframwaith statudol ar gyfer adeiladau ysgolion a dylunio yng Nghymru yn dod o dan dri phennawd bras
Mae'r tudalennau am gynaladwyedd wedi'u cysylltu â gwefan ac arni ganllawiau am y pwnc hwn.
Mae’r enghreifftiau hyn o bob rhan o’r DU yn ganllawiau arferion da ar gyfer Ysgolion Cynradd.
Mae’r enghreifftiau hyn o bob rhan o’r DU yn ganllawiau arferion da ar gyfer Ysgolion Uwchradd.