Skip to content

Ysgolion Arbennig

Ysgolion Arbennig

Adeiladau yw’r Unedau Cyfeirio Disgyblion (PRUs) ar gyfer disgyblion na fyddent, o bosibl, yn derbyn addysg addas a phriodol mewn ysgol fel arall oherwydd gwaharddiad neu’r tebygolrwydd o waharddiad, neu am resymau eraill (darpariaeth amgen).

Mae PRUs yn cael eu cynnal gan awdurdodau lleol a’u rheoli gan Reoliadau Addysg (Mangreoedd Ysgol) 1999 gyda rhai addasiadau e.e. mae’r angen am rai mathau o ystafelloedd ac am feysydd chwarae yn llai llym. Fodd bynnag, dylai PRUs ‘ddarparu safle sy’n addas at ei ddiben” ac mae rhagor o wybodaeth fanwl amdanynt yn Adran 5 o Gylchlythyr Cynulliad Cenedlaethol Cymru 47/2006 ac Atodiad 5i – Unedau Cyfeirio Disgyblion.

Gweler y sylwadau ar ganllawiau blaenorol AdAS ar PRUs yn Lloegr. (dogfen isod)

Oherwydd natur amrywiol y gofynion ar gyfer Darpariaeth Amgen, bydd ystod, natur a maint PRUs yn amrywio, a bydd yr awdurdod lleol yn gwneud darpariaeth ar sail asesiad o anghenion lleol.

Er bod llawer o PRUs yn debygol o gynnwys disgyblion â phroblemau ymddygiad, nid ydynt yn Ysgolion Arbennig ar gyfer disgyblion ag  Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol.  Gallant dderbyn disgyblion am gyfnodau byr cyn iddynt ddychwelyd i addysg brif ffrwd, neu am gyfnodau hwy. Gall oedran y disgyblion amrywio o derfyn isaf yr oedran ysgol statudol i’r terfyn uchaf.

Fel arfer, mae PRUs yn sefydliadau ar wahân, ond gall adeiladau PRU (e.e. unedau cymorth i ddisgyblion) gael eu lleoli ar safleoedd ysgolion hefyd, yn enwedig os yw ymyriad tymor byr yn addas er mwyn osgoi gwahardd disgybl o ysgol brif ffrwd yn barhaol neu dros dro.

Dolenni a dogfennau defnyddiol: