Skip to content

Trawsffurfio mannau dysgu

Trawsffurfio mannau dysgu

Athrawes a'r disgyblion

Nid dim ond rhaglen adeiladu yw Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif

Mae nodau addysgol y rhaglen yn cydblethu â'r bwriad i'r ysgolion fod yn effeithiol a'r angen i ystyried technoleg newydd ac arloesol.

Bydd canllawiau'n nodi'r arferion gorau a syniadau arloesol o ran trefnu a defnyddio mannau dysgu.  Er enghraifft, mae mwy a mwy o ddiddordeb ynghylch defnyddio mannau ehangach a hyblyg yn yr ysgolion, lle gall athrawon a grwpiau bychain o ddisgyblion weithio mewn amgylchiadau mwy anffurfiol a chreadigol a defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf.

Mae rhai dulliau cyffrous ac arloesol ar gael, a byddwn ni'n eu trafod ar y tudalennau hyn.  

Mae gweithgor wrthi'n llunio canllawiau am strategaethau TGCh yr ysgolion mewn perthynas â'r safon.  Mae'r gweithgor wedi paratoi braslun cychwynnol wedi'i seilio ar ganllawiau BECTA am y prif faterion y dylai awdurdodau lleol fynd i'r afael â nhw i'w galluogi i bennu delfryd eglur ar gyfer defnyddio TGCh yn yr ysgolion:

 1. Dylai'r strategaeth gael ei llunio yn sgîl ymgynghori â budd-ddalwyr a phartneriaid.  Ar ben hynny, dylai gyd-fynd â'r agweddau y cytunwyd arnyn nhw yn Fframwaith Effeithiolrwydd yr Ysgolion a chanolbwyntio ar wella byd plant.
 2. Dylai strategaeth TGCh awdurdod lleol gynnwys y canlynol
  • buddsoddi'n briodol ac yn gynaladwy mewn cysylltedd, isadeiledd ac adnoddau TGCh fydd yn galluogi ysgolion i:
   • > hwyluso hawliau disgyblion i ddefnyddio technoleg yn yr ysgol a thu allan iddi wrth ddysgu am bynciau;
   • > gweithredu'n fwy effeithiol;
   • > arloesi.
  • camau i osgoi peryglon i blant ar-lein gan gynnwys cyhoeddi polisïau defnydd derbyniol i bob ysgol ar ôl ymgynghori â'r disgyblion, y rhieni a'r staff;
  • cwestiynau a chymorth i benaethiaid ysgolion a'r rhai sy'n arwain pynciau – wedi'u seilio ar amgyffred o'r modd y gall TGCh gael ei defnyddio i wella dulliau addysgu, dysgu ac asesu;
  • defnyddio Fframwaith Hunanadolygu BECTA ynghylch TGCh gyda'r ysgolion a swyddogion cynorthwyo'r ysgolion i gael a chynnal achrediaeth ym maes TGCh;
  • cynllunio'n eglur ar gyfer defnyddio TGCh mewn modd cost-effeithiol, creadigol ac arloesol ym mhob ysgol er mwyn:
   • > cynnal rhaglen addysg gydlynol ac ynddi'r arferion gorau er lles pawb sy'n dysgu ar y we;
   • > rhoi dysgu ar gael tu hwnt i'r ystafell ddosbarth a'r ysgol;
   • > hyrwyddo'r syniad o ymgysylltu â rhieni, cynhalwyr a'r gymuned ehangach;
   • > helpu'r pontio rhwng cyfnodau allweddol a darparwyr;
   • > hyrwyddo cynhwysiad a diwallu anghenion pawb sy'n agored i niwed;
   • > hwyluso datblygiad proffesiynol parhaus;
   • > rhannu gwybodaeth, gwasanaethau ac adnoddau'n briodol;
   • > rhoi cyngor ar gael ynghylch swyddi a llwybrau dysgu;
   • > casglu a dadansoddi data'n ddiogel i adolygu cynnydd disgyblion, trefnu llwybrau dysgu a meincnodi'r hyn sydd wedi'i gyflawni.

Er mai ar gyfer Lloegr mae'r dogfennau isod wedi'u paratoi, efallai y byddan nhw'n eich ysgogi i gwestiynu'r ffyrdd o addysgu a dysgu yn ysgolion Cymru ar hyn o bryd:

1. Dogfen CABE/RIBA: Pum sefyllfa ynghylch ysgolion y dyfodol i sbarduno rhagor o feddwl am y pwnc.

2. Astudiaeth am Ganolfan REAL

Dolenni perthnasol

Mae'n cynnwys prosiectau codi neu adnewyddu ysgolion uwchradd a chynradd.