Skip to content

Cyllid ysgolion yn parhau i gael blaenoriaeth gyda £25 miliwn arall yn cael ei roi i’r rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

Cyllid ysgolion yn parhau i gael blaenoriaeth gyda £25 miliwn arall yn cael ei roi i’r rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, wedi croesawu’r newyddion bod £25 miliwn ychwanegol o gyllid cyfalaf yn mynd i fod ar gael ar gyfer prosiectau adeiladu ysgolion o dan y rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.

Bydd y cyllid hwn, a fydd yn dod o gronfeydd canolog, yn caniatáu i waith ar brosiectau amrywiol y rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif ddechrau yn gynnar. Bydd hefyd o gymorth i gwblhau’n gyflymach y gwaith sy’n cael ei wneud eisoes ar brosiectau pontio. O ganlyniad, bydd Llywodraeth Cymru yn gallu lleihau’r baich ariannol yn ystod blwyddyn ariannol 2014/15.  

Bydd £12.2 miliwn o’r cyllid yn cael ei rannu rhwng y prosiectau canlynol:  

  • Ysgol Glan Clwyd, Sir Ddinbych - £1,500,000
  • Ysgol Gynradd Rhaglan, Sir Fynwy - £2,000,000
  • Ysgol Gynradd Burlais, Abertawe - £2,500,000
  • Ysgol Gynradd Lôn Las, Abertawe - £1,000,000
  • Ysgol Gynradd Tre-gŵyr, Abertawe - £1,000,000
  • Ysgol Gynradd Gwernyfed, Powys - £2,000,000
  • Ysgol Dafydd Llwyd, Powys - £1,000,000
  • Ysgol Gymraeg Nant Talwg, Bro Morgannwg - £1,200,000

Bydd Llywodraeth Cymru yn cysylltu nawr â’r awdurdodau lleol i sicrhau bod modd dechrau ar bob un o’r prosiectau hyn yn gynharach na’r disgwyl.

Bydd y £12.8 miliwn arall yn cael ei rannu rhwng gwahanol brosiectau pontio sydd eisoes yn cael eu datblygu.
Yn y cyfamser, bydd trafodaethau yn cael eu cynnal â phob awdurdod lleol i ymchwilio i’r opsiynau ar gyfer cwblhau’r rhaglen yn gyflymach.

Wrth groesawu’r cyllid heddiw, dywedodd Huw Lewis:

“Bydd Awdurdodau Lleol, ysgolion a rhieni yn croesawu’r £25 miliwn ychwanegol hwn ac mae’n profi, yn yr amgylchiadau economaidd anodd hyn, ein bod ni’n dal i fuddsoddi lle mae’r angen fwyaf.

“Drwy neilltuo’r arian hwn nawr, rydyn ni’n caniatáu i waith ddechrau ar brosiectau adeiladu â blaenoriaeth yn llawer cynharach na’r disgwyl. Rydyn ni hefyd yn rhoi hwb cyfalaf sydd wirioneddol ei angen i brosiectau sydd eisoes ar y gweill.

“Mae hyn yn hanfodol, nid yn unig ar gyfer ein hysgolion a’n cymunedau ni ond hefyd er mwyn i ni barhau i gefnogi ein diwydiant adeiladu a thwf ein heconomi.”

Dywedodd Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid:

"Er gwaetha’r toriadau sydd wedi cael eu gwneud gan Lywodraeth y DU i’n cyllidebau cyfalaf, rydyn ni’n dal i roi blaenoriaeth i’r rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif wrth neilltuo cyllid.

“Rydyn ni bob amser wedi dweud y byddwn ni’n gwneud popeth y gallwn ni i roi hwb i gyfalaf yn wyneb toriadau mewn cyllidebau. Rydyn ni’n gwybod bod hyn yn hanfodol i gefnogi twf economaidd a chreu swyddi.

"Bydd y £25 miliwn ychwanegol o fuddsoddiad yn dod â manteision gwirioneddol i athrawon a dysgwyr. Bydd hefyd yn helpu i greu swyddi ar gyfer y diwydiant adeiladu ac yn meithrin twf yn yr economi leol ac yn ehangach.”