Skip to content

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Mai 2010)

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Mai 2010)

Mae'r bwriad i roi addysg o'r radd flaenaf a chychwyn gwych i bob plentyn yn un ymestynnol ond allweddol i Gymru. Allwn ni ddim gwneud hynny, fodd bynnag, heb adeiladau lle bydd modd ysgogi disgyblion ac athrawon fel ei gilydd, defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf ac ymaddasu yn ôl anghenion cyfnewidiol y rhai sy'n dysgu.

Felly, cyflwynodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) a Llywodraeth Cynulliad Cymru fis Mawrth 2010 Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – rhaglen fuddsoddi hirdymor i alluogi'r awdurdodau lleol i gynnig mannau dysgu sy'n cyd-fynd â datblygiadau ym meysydd addysg a thechnoleg ac yn cynnig cyfleusterau i'r gymuned i gyd.  

Mae'r rhaglen wedi'i sefydlu yn unol â chytundeb 'Cymru'n Un' lle ymrwymodd Plaid Llafur a Phlaid Cymru i gynnig mannau dysgu sy'n ymateb i gymdeithas gyfnewidiol ac arloesi technolegol cyflym yn yr 21ain ganrif.  Mae WLGA yn helpu'r awdurdodau lleol i gynllunio ar gyfer y rhaglen.

Fel pob gwasanaeth rheng flaen arall, mae'r ysgolion yn ymbaratoi ar gyfer anawsterau ariannol na welon nhw eu tebyg erioed gan fod y dirwasgiad yn parhau i waethygu yng Nghymru.  Bydd Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn cynnig trefn addysg gynaladwy trwy ddefnyddio adnoddau'n well fel y bydd ysgolion yn fwy effeithlon a chost-effeithiol.  At hynny, mae bwriad i gyflwyno Safon Ysgolion yr 21ain Ganrif i geisio cwtogi ar gostau, defnyddio llai o ynni a gollwng llai o garbon ym mhob ysgol.

Pryd y byddwn ni'n dechrau gweld newidiadau yn adeiladau'r ysgolion?  Ar ôl y gynhadledd i gyflwyno'r rhaglen fis Mawrth 2010, mae'r rhaglen yn mynd yn ei blaen yn gyflym.  Cyhoeddon ni ddogfen wybodaeth fis Mai ac mae bwriad i gyhoeddi canllawiau am gynaladwyedd, TGCh, dysgu ac addysgu a safonau dylunio erbyn diwedd 2010.  Erbyn 10fed Rhagfyr 2010, bydd rhaid i bob un o'r 22 awdurdod lleol gyflwyno strategaeth am fuddsoddi yn ei ysgolion dros y tymor hir.  Yn sgîl hynny, bydd cyhoeddiad am y rhaglen gyffredinol a lle pob awdurdod ynddi rywbryd yn 2011.

Yn bwysicaf oll, fodd bynnag, beth fydd yn deillio o'r ariannu a'r gwaith dyfal sy'n cynnal Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif?  Bydd llawer o fanteision megis gwell cyrhaeddiad addysgol, llai o bobl sy'n gadael addysg amser llawn heb gymwysterau, rhagor o bobl ifanc sy'n mynd ymlaen i addysg bellach/uwch a llai o bobl 16-18 oed sydd heb astudio, gweithio na chael eu hyfforddi.  Dyma gyfle gwych i wella byd pawb mewn economi lle mae dulliau trosglwyddo gwybodaeth yn prysur ddatblygu.

Mae tîm bychan yn gweithio o dan adain WLGA i roi cymorth a datblygu gallu ym mhob bro ac ar gyfer y wlad i gyd ynglŷn â Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.  Mae rhagor o wybodaeth gan enquiries21stcs@wlga.gov.uk

Dolenni perthnasol

Bydd canllawiau'n nodi'r arferion gorau a syniadau arloesol o ran trefnu a defnyddio mannau dysgu.