Skip to content

Newyddion

Newyddion

Papur newydd

Dyma’r diweddaraf am Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a chyrff sy’n ymwneud â hi
£5.5miliwn o fuddsoddiad i ddatblygu gwersylloedd yr Urdd

11/10/18
Mewn digwyddiad arbennig yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog heddiw (11eg o Hydref), cyhoeddodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, fuddsoddiad o £2.75 miliwn tuag at weledigaeth Prif Weithredwr yr Urdd, Siân Lewis, i ddatblygu ac adnewyddu Gwersylloedd Llangrannog a Glan-llyn. Bydd ...
 

Y Prif Weinidog yn agor yn swyddogol ysgol o'r radd flaenaf ym Mhen-y-Bont ar Ogwr

14/09/18
Heddiw agorodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, ysgol gynradd newydd o'r radd flaenaf ym Mhen-y-Bont ar Ogwr.
 

Cyllid o £5m gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Pantycelyn

05/07/18
Ymhlith y preswylwyr sydd wedi aros yn Neuadd Pantycelyn yn y gorffennol y mae Tywysog Charles, Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones ac Alex Jones o'r One Show. A bellach mae'r Neuadd eiconig yn mynd i fod yn gartref i nifer mwy o fyfyrwyr diolch i gyllid o £5m gan un o raglenni Llywodraeth Cym ...
 

Cyrraedd carreg filltir bwysig – 100 o brosiectau wedi'u cwblhau drwy'r Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21fed ganrif

19/06/18
Mae hyn yn fuddsoddiad o £1.4 biliwn yn y seilwaith addysg ar draws Cymru.
 

Kirsty Williams yn cyhoeddi £14 miliwn ar gyfer atgyweirio ysgolion

03/03/18
Mae ysgolion ar fin derbyn £14 miliwn ar gyfer mân atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw o dan gynlluniau a gyhoeddwyd heddiw gan yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams.
 

£100m i sicrhau ysgolion ar gyfer yr 21ain ganrif

08/02/18
Heddiw, cyhoeddodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, ac Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, y bydd £100 miliwn yn cael ei fuddsoddi dros y tair blynedd nesaf i gyflymu’r Rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.
 

Cronfa werth £2.3 biliwn ar gyfer adeiladu ysgolion a cholegau

10/11/17
Heddiw (10 Tachwedd 2017), cyhoeddodd Kirsty Williams yr Ysgrifennydd Addysg fod Llywodraeth Cymru wedi neilltuo £2.3 biliwn ychwanegol i foderneiddio'r seilwaith addysg.
 

Grŵp Llandrillo Menai yn cael £6.75 miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer canolfan beirianneg newydd sbon yng Ngholeg Menai

06/10/17
Heddiw (6 Hydref) cyhoeddodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, fod Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £6.75 miliwn mewn canolfan beirianneg newydd sbon ar gyfer myfyrwyr addysg bellach ar Gampws Grŵp Llandrillo Menai, Llangefni. Mae hyn yn rhan o’r Rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolio ...
 

Y Prif Weinidog yn agor campws newydd gwerth £22 miliwn yn Aberdâr

05/10/17
Heddiw, bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn agor campws newydd £22 miliwn Coleg y Cymoedd yn Aberdâr yn swyddogol (dydd Iau 5 Hydref).
 

Kirsty Williams yn agor ysgol newydd gwerth £40 miliwn ym Mhort Talbot

13/03/17
Mae ysgol newydd gwerth £40 miliwn wedi’i hagor heddiw yn swyddogol ym Mhort Talbot gan yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams (dydd Llun 13 Mawrth).
 

Dechrau’r gwaith ar ysgol gynradd newydd gwerth £8m Cwm Rhymni Uchaf yng nghwmni’r Prif Weinidog

15/12/16
Mae'r ysgol newydd fodern yn enghraifft o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddarparu'r cyfleusterau addysgu gorau i'r plant sydd eu hangen fwyaf, meddai'r Prif Weinidog, Carwyn Jones heddiw.
 

Cymeradwyo cyllid ar gyfer Ysgol Newydd Margam

24/11/16
Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer ysgol pob oed newydd gwerth £37m ym Margam.
 

Cynhadledd Ysgolion yr 21ain Ganrif a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ym mis Mai 2015

06/05/15
Rydym wedi penodi Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru i ddatblygu rhaglen waith i gefnogi Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif i gynyddu gwerth y buddsoddiad i'r eithaf, a sicrhau ei fod yn cael cyn gymaint o effaith â phosibl, a darparu adeiladau sy'n perfformio'n well am lai o gost.
 

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif - Cynnyddu hyblygrwydd cyllid

09/02/15
Ymwelodd Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg, a champws Coleg Y Cymoedd Nantgarw i drafod datblygiad y Cwricwlwm newydd yng Nghymru.
 

Partneriaeth gydag ysgol yr Eglwys yng Nghymru yn cynnig ateb i heriau lleoedd gwag y brifddinas

22/07/14
Mae Teilo Sant, menter ar y cyd rhwng Cyngor Sir Caerdydd, yr Eglwys yng Nghymru a Llywodraeth Cymru, wedi mynd i'r afael â'r problemau lleoedd i ddisgyblion sy'n wynebu tair ysgol wahanol ym maestrefi dwyrain Caerdydd.
 

Risg o Asbestos: defnyddio masgiau nwy a helmedau fel cymorth addysgu mewn ysgolion

16/06/14
Ni ddylai athrawon na disgyblion gyffwrdd â masgiau nwy o’r Ail Ryfel Byd na helmedau o’r Rhyfel byd Cyntaf.
 

Dull newydd o weithio’n arwain at allu parhaol fforddiadwy i ysgol sy’n tyfu’n gyflym Ysgol Gymraeg Nant Talwg

22/05/14
Mae dull gwreiddiol o ddylunio adeiladau wedi galluogi i ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd yn Ne Cymru oresgyn rhwystrau ei strwythurau dros dro a symud ymlaen i fod ar flaen y gad o ran amgylcheddau addysgu modern.
 

Niferoedd cynyddol yn arwydd o lwyddiant cynnar i ysgol gynradd newydd ysgol gynradd Awel y Môr

22/05/14
Mae’r ysgol yn profi’n fwy poblogaidd nag erioed ymhlith plant yn un o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yn gymdeithasol yng Nghymru ers agor ysgol gynradd hynod fodern gwerth £7.9m, gyda chyllid rhannol o raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.
 

Lansio Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

20/05/14
Y rhaglen gwerth £1.4 biliwn sy’n helpu i greu amgylcheddau dysgu newydd ar draws Cymru a fydd yn cymell ac yn ysbrydoli.
 

Uno gwledig yn darparu dewis arall modern ar gyfer dysgwyr cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Bro Dyfrdwy

12/05/14
Mae dyfodol addysg gynradd cyfrwng Cymraeg mewn ardal wledig yn Sir Ddinbych yn edrych yn fwy diogel, diolch i fuddsoddiad o £1.4 miliwn sy'n dod â dwy ysgol gynradd ynghyd mewn amgylchedd newydd a modern iawn.
 

Prosiect tri-yn-un ar y gweill i greu cyfleoedd dysgu mawr newydd yn Ysgol Gymuned Aberdâr

12/05/14
Bydd buddsoddiad o £50 miliwn yn newid gwedd addysg uwchradd mewn Cwm difreintiedig drwy gyfuno tair ysgol sydd mewn trafferthion, a chreu sefydliad newydd arloesol gyda’r bwriad o gynnig mwy o ddewis, y safonau gorau a’r cyfleusterau dysgu a hamdden diweddaraf.
 

Ydych chi wedi gweld? Y Cod Trefniadaeth Ysgolion

18/03/14
Ceir manylion yn y Cod am y gofynion a’r canllawiau mewn perthynas â threfniadaeth ysgolion a ddaeth i rym ar ôl 1 Hydref 2013.
 

Ar-lein nawr: canllawiau ar reoli asbestos mewn ysgolion

18/03/14
Bydd angen i'r rheini sy'n ymgymryd â phrosiectau Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif fod yn ymwybodol o’r gweithdrefnau a’r ddeddfwriaeth y mae’n rhaid cadw atynt er mwyn sicrhau diogelwch wrth wneud gwaith adeiladu a gwaith cynnal a chadw mewn ysgolion.
 

30 neu lai mewn dosbarthiadau cynradd yng Nghymru o hyd

11/07/13
Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod y rhan fwyaf o ddisgyblion Cymru yn dal i gael eu dysgu mewn dosbarthiadau babanod a chynradd sy’n cynnwys 30 neu lai o blant.
 

Cyllid ysgolion yn parhau i gael blaenoriaeth gyda £25 miliwn arall yn cael ei roi i’r rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

10/07/13
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, wedi croesawu’r newyddion bod £25 miliwn ychwanegol o gyllid cyfalaf yn mynd i fod ar gael ar gyfer prosiectau adeiladu ysgolion o dan y rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.
 

Y Prif Weinidog yn cael blas ar Geredigion

06/06/13
Ar ymweliad â Cheredigion bu Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn blasu rhai o fwydydd gorau y sir a gweld sut mae addysg yn cael ei ddarparu yn un o'i hysgolion mwyaf newydd.
 

“Hwb o £76.5 miliwn i'r seilwaith i greu swyddi a thwf” – Jane Hutt

07/05/13
Bydd pecyn ariannu o £76.5 miliwn ar gael ar gyfer tai, ysgolion, amddiffyn rhag llifogydd a thrafnidiaeth yn cefnogi tua 1,400 o swyddi ac yn hybu twf economaidd, dywedodd Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid, heddiw.
 

Y Gweinidog yn rhoi cyllid cyfalaf ychwanegol i ysgolion Cymru

02/04/13
Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, ei fod yn rhoi £35.7m ychwanegol i brosiectau cyfalaf yng Nghymru er mwyn i awdurdodau lleol allu dechrau’n gynnar ar y gwaith adeiladu.
 

“Gwaith adeiladu yn hybu’r economi” - Jane Hutt

22/03/13
Bydd buddsoddi mewn seilwaith a chefnogi sector adeiladu Cymru yn sicrhau bod Cymru yn hybu’r economi, meddai Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid heddiw.
 

Agor Parth Dysgu newydd ar safle gwaith dur Glynebwy

14/03/13
Bydd y gwaith o adfywio safle gwaith dur Glynebwy yn mynd gam ymhellach heddiw wrth i Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, agor Parth Dysgu newydd Blaenau Gwent.
 

Gweinidog Cyllid yn gweld canlyniadau cyllid cyfalaf yng Ngholeg Chweched Dosbarth y Rhyl

07/02/13
Yn ystod ymweliad diweddar â’r Rhyl, gwelodd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt ganlyniadau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru a sut mae wedi gwneud gwahaniaeth mawr i’r cyfleusterau addysg yn y dref.
 

Y Gweinidog yn cyhoeddi cyllid ychwanegol ar gyfer pob ysgol sydd ym Mandiau 4 a 5

16/01/13
Cyhoeddwyd heddiw gan Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg, y bydd ysgolion uwchradd yng Nghymru sydd ym Mandiau 4 a 5 yn cael swm o £10,000 i’w helpu i wella safonau a pherfformiad.
 

Penodi Cyfarwyddwr Cyffredinol Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru

12/12/12
Mae Owen Evans wedi’i benodi’n Gyfarwyddwr Cyffredinol newydd Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru, cyhoeddwyd yr Ysgrifennydd Parhaol, Derek Jones CB.
 

£500m o hwb i raglen fuddsoddi newydd

04/12/12
Heddiw cyhoeddodd Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru Jane Hutt y bydd dau gynllun cyllid arloesol newydd yn arwain at fuddsoddiad ychwanegol o hanner biliwn o bunnoedd mewn seilwaith.
 

Gweinidog Addysg yn agor adeilad newydd, gwerth £8.7 miliwn, Ysgol Arbennig Crownbridge yn swyddogol

22/11/12
Roedd y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, yng Nghroesyceiliog heddiw i agor adeilad newydd, gwerth £8.7 miliwn, Ysgol Arbennig Crownbridge yn swyddogol. Daeth £5.4 miliwn o’r cyllid oddi wrth Llywodraeth Cymru.
 

Hwb o £15 miliwn ychwanegol i raglen 'Ysgolion ar gyfer 21ain Ganrif' yng Nghymru

04/10/12
Mae'r Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, wedi croesawu'r £15 miliwn ychwanegol i gefnogi rhaglen 'Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif' yn 2013-14. Bydd yr arian yn galluogi cychwyn ar sawl prosiect yn gynnar.
 

Datganiad ar gyfer cyfarwyddwyr addysg

22/02/11
Fe fyddwch chi wedi cael cadarnhad ym mis Rhagfyr fod y rhaglen amlinellol strategol gyflwynodd eich awdurdod wedi cyrraedd ein swyddfa.
 

Y diweddaraf gan Fwrdd Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Chwefror 2011)

22/02/11
Cwrddodd y Bwrdd ar 6ed Rhagfyr 2010 i adolygu cynnydd Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a thrafod y camau nesaf.
 

Mae Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn gosod sylfaen cadarn ar gyfer y dyfodol (Mawrth 2010)

11/11/10
Heddiw, bydd y Gweinidog dros Addysg, Leighton Andrews, yn amlinellu sut mae Llywodraeth y Cynulliad ac WLGA yn bwriadu newid eu ffordd o drefnu ac ariannu rhaglenni cyfalaf yr ysgolion.
 

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Mai 2010)

11/11/10
Mae'r bwriad i roi addysg o'r radd flaenaf a chychwyn gwych i bob plentyn yn un ymestynnol ond allweddol i Gymru. Allwn ni ddim gwneud hynny, fodd bynnag, heb adeiladau lle bydd modd ysgogi disgyblion ac athrawon fel ei gilydd, defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf ac ymaddasu yn ôl angheni ...
 

Cydweithio ym maes adeiladu ledled Cymru (Tachwedd 2010)

04/11/10
Mae cydnabyddiaeth ers blynyddoedd lawer bod byd adeiladu'n dangos cyflwr yr economi ac yn gallu ei sbarduno, hefyd.
 

Gwobrau Rhagoriaeth TGCh 2010

25/10/10
Mae Gwobrau Rhagoriaeth TGCh yn gynllun ar gyfer ysgolion, awdurdodau lleol a chyrff eraill sy'n ymwneud â'r ysgolion. Nod y cynllun yw cydnabod rhagoriaeth ysgolion ym maes TGCh a gwobrwyo corff sy'n helpu ysgolion i wella yn y maes hwnnw. Cafodd enwau'r enillwyr eu cyhoeddi ddydd ...
 

Dolenni perthnasol

Neilltuir adnoddau i'r ysgolion a cholegau priodol yn y lleoedd priodol – o addysg blynyddoedd cynnar hyd at addysg ôl-16. Darperir yr arian ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, awdurdodau lleol â cholegau.
Mae’r canllawiau hyn yn rhoi sylw i’r angen am flaenoriaethau lleol a hyblygrwydd.