Skip to content

Y Gweinidog yn cyhoeddi cyllid ychwanegol ar gyfer pob ysgol sydd ym Mandiau 4 a 5

Y Gweinidog yn cyhoeddi cyllid ychwanegol ar gyfer pob ysgol sydd ym Mandiau 4 a 5

Cyhoeddwyd heddiw gan Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg, y bydd ysgolion uwchradd yng Nghymru sydd ym Mandiau 4 a 5 yn cael swm o £10,000 i’w helpu i wella safonau a pherfformiad.

Dyma’r ail flwyddyn i gyllid o’r fath fod ar gael. Er mwyn cael y cyllid hwn, bydd yn rhaid i ysgolion gyflwyno i’w consortia lleol gynlluniau gweithredu clir sy’n cynnwys targedau ar gyfer gwella.

Mae bandio yn edrych ar berfformiad ysgolion er mwyn eu grwpio mewn un o bum band – o Fand 1, sef ysgolion sy’n gwneud yn dda, i ysgolion Band 5, sef ysgolion y mae angen iddynt wella. Mae gwybodaeth ynghylch sut y mae pobl ifanc 15-16 mlwydd oed wedi gwneud yn eu harholiadau, ynghyd â gwybodaeth am lefelau presenoldeb, yn cael ei defnyddio i fandio ysgolion.

Bydd 60 o ysgolion Band 4 a 24 o ysgolion Band 5, sef cyfanswm o 84 o ysgolion uwchradd yng Nghymru, yn elwa ar y cyllid ychwanegol hwn, sy’n werth cyfanswm o £840,000.

Dywedodd Leighton Andrews:

“Dw i wedi gwneud ymrwymiad clir i godi safonau a pherfformiad mewn ysgolion yng Nghymru, gan wella lefelau llythrennedd a rhifedd a lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol.

“Mae’r data cadarn sydd ar gael drwy’r system Fandio yn rhoi darlun clir i ni ac i rieni o sut mae’n hysgolion yn perfformio, gan roi’r wybodaeth sydd ei hangen arnon ni i herio’r ysgolion hynny sydd heb fod yn cyflawni ar gyfer ein pobl ifanc yma yng Nghymru.

“Rydyn ni wedi gweld ysgolion a oedd ym Mandiau 4 a 5 y llynedd yn gwneud cynnydd gwirioneddol. Bydd y cyllid hwn yn gryn gymorth i’r ysgolion sydd yn y Bandiau hynny eleni ac yn eu helpu i sicrhau gwelliannau ar gyfer eu dysgwyr.”