Skip to content

Y diweddaraf gan Fwrdd Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Chwefror 2011)

Y diweddaraf gan Fwrdd Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Chwefror 2011)

Cwrddodd y Bwrdd ar 6ed Rhagfyr 2010 i adolygu cynnydd Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a thrafod y camau nesaf.

Mae'r rhaglen wedi'i sefydlu yn sgîl cytundeb 'Cymru'n Un' ac mae Llywodraeth y Cynulliad, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a'r awdurdodau lleol yn cydweithio mewn modd unigryw i'w chynnal.  Diben y rhaglen yw buddsoddi cyfalaf dros y tymor hir fel y bydd ysgolion Cymru yn addas i'r 21ain ganrif.  

Y bwriad yw rhoi adnoddau ar gael i'r ysgolion priodol yn y lleoedd priodol o addysg y blynyddoedd cynnar hyd at addysg ôl-16.  Llywodraeth y Cynulliad a'r awdurdodau lleol fydd yn ariannu'r rhaglen ar y cyd.  

Mae'n ehangach na rhaglen adeiladu am ei bod yn cynnwys:

  • cynllunio strategol gan awdurdodau lleol a chyrff eraill fel y bydd y ddarpariaeth briodol yn y lle priodol ac y bydd newidiadau'n cael eu rheoli'n briodol;
  • safonau gwladol y cytunwyd arnyn nhw gan gynnwys ym meysydd TGCh a'r amgylchedd;
  • strategaeth gaffael a chymorth perthynol gan gynnwys datblygu gallu ac adnoddau'r sector cyhoeddus (Llywodraeth y Cynulliad a'r awdurdodau lleol) ar gyfer trefnu a chyflawni'r rhaglen;
  • amryw ddulliau ariannu ac ymrwymiad gan Lywodraeth y Cynulliad i roi arian yn ôl lefel benodol dros y tymor canolig a'r tymor hir;
  • prosiectau perthnasol gan gynnwys rhai arloesol ac enghreifftiol.

Croesawodd y Bwrdd y ffaith bod pob awdurdod lleol wedi cyflwyno ei raglen strategol amlinellol erbyn y dyddiad perthnasol ym mis Rhagfyr.  Nododd y trefniadau gwerthuso, yr amserlen ynglŷn ag ymateb i'r awdurdodau lleol a'r cynnydd o ran diffinio safonau i Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

I gael o fanylion am y camau nesaf, dewiswch y ddolen ar ochr dde y dudalen.