Skip to content

Hwb o £15 miliwn ychwanegol i raglen 'Ysgolion ar gyfer 21ain Ganrif' yng Nghymru

Hwb o £15 miliwn ychwanegol i raglen 'Ysgolion ar gyfer 21ain Ganrif' yng Nghymru

Mae'r Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, wedi croesawu'r £15 miliwn ychwanegol i gefnogi rhaglen 'Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif' yn 2013-14. Bydd yr arian yn galluogi cychwyn ar sawl prosiect yn gynnar.

Ar ddydd Mawrth cyhoeddodd y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ, Jane Hutt, £175 miliwn o fuddsoddiad cyfalaf ychwanegol dros y ddwy flynedd nesaf i gefnogi prosiectau sy'n strategol bwysig ledled Cymru.

Yn amodol ar gwblhau achosion busnes a chymeradwyaeth statudol, pan fo angen hynny, mae'r rhestr o brosiectau ysgol a fydd yn derbyn cyllid fel a ganlyn:

  • £1.75 miliwn ar gyfer Ysgol Sant Ilan, Ysgol Uwchradd Cyfrwng Cymraeg yng Nghaerffili;
  • £1.75 miliwn ar gyfer Ysgol Uwchradd y Dwyrain yng Nghaerdydd;
  • £1 miliwn ar gyfer ysgol newydd 3-19 oed yn Llandysul, Ceredigion;
  • £1.5 miliwn ar gyfer Cam 1 ysgol uwchradd yn ardal Llanelli, Sir Gaerfyrddin;
  • £1.28 miliwn ar gyfer ysgol newydd sbon yn ardal Cyffordd Llandudno, Conwy;
  • £1.2 miliwn ar gyfer ysgol ardal newydd yn Sir Ddinbych fel rhan o'r adolygiad o ysgolion cynradd Edeirnion
  • £1 miliwn ar gyfer Cam 1 ad-drefnu ysgolion yn nalgylch y Berwyn, Gwynedd;
  • £1 miliwn ar gyfer y ddarpariaeth anghenion arbennig yn Ysgol Hafod Lon, Pwllheli, Gwynedd;
  • £1.02 miliwn ar gyfer Ysgol Gynradd Sandfields, Castell-nedd Port Talbot; a
  • £3.5 miliwn ar gyfer ysgol uwchradd newydd yn Aberdâr, Rhondda Cynon Taf.

Yn awr, bydd Llywodraeth Cymru'n cysylltu ag awdurdodau lleol i sicrhau y gall pob un o'r prosiectau hyn ddechrau'n gynt.

Yn y cyfamser, caiff trafodaethau eu cynnal gyda phob awdurdod lleol i archwilio opsiynau i gyflymu'r rhaglen ymhellach.

Gan groesawu'r buddsoddiad ychwanegol, dywedodd Leighton Andrews:

"Mae'r hwb hwn, sydd werth £15 miliwn, yn pwysleisio ein hymrwymiad i'r Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.

"Mae sicrhau buddsoddiad yn ystod y cyfnod economaidd anodd hwn yn hanfodol, nid yn unig ar gyfer gwella'n hysgolion a, thrwy hynny, ein cymunedau, ond ar gyfer cefnogi'n diwydiant adeiladu a sicrhau twf yn ein heconomi.

"Yn awr, byddwn yn gweithio gydag awdurdodau lleol i sicrhau bod gwaith yn dechrau ar y prosiectau hyn cyn gynted â phosib."

Ychwanegodd Jane Hutt:

"Rydym yn dweud o hyd y byddwn yn gwneud ein gorau glas i ychwanegu at y cyfalaf sydd ar gael yn ystod y cyfnod hwn o leihau cyllidebau. Rydyn ni'n gwybod bod hyn yn hollbwysig i gefnogi twf economaidd ac i greu swyddi.

“Bydd y £15 miliwn hwn yn gwneud gwahaniaeth mawr iawn, drwy sicrhau buddion hirdymor i'r economi ac, yn hanfodol, gwell gwasanaethau i bobl ifanc ledled Cymru."