Skip to content

Cydweithio ym maes adeiladu ledled Cymru (Tachwedd 2010)

Cydweithio ym maes adeiladu ledled Cymru (Tachwedd 2010)

Mae cydnabyddiaeth ers blynyddoedd lawer bod byd adeiladu'n dangos cyflwr yr economi ac yn gallu ei sbarduno, hefyd.

Fel arfer, mae gwariant mwyaf pob awdurdod yn ymwneud â chodi, adnewyddu a chynnal adeiladau.  Mae llawer o bryder, fodd bynnag, nad oes digon wedi'i wario i gynnal gwasanaethau i'r cyhoedd yn ôl eu lefelau presennol na'u gwella ar gyfer y dyfodol.

Ar ben hynny, mae'n debygol y bydd toriadau cyllidebol yn effeithio'n fawr ar faint o arian sydd ar gael i awdurdodau lleol Cymru ar gyfer adeiladu.  Mae'n bosibl y bydd y cyllid a ddaw trwy Lywodraeth y Cynulliad yn gostwng o 3% ac y bydd y cyfalaf yn gostwng o 10%.  Felly, mae'n amlwg bod angen gwneud y gorau o'r adnoddau prin a chyflawni 'mwy â llai'.

I achub y blaen ar y toriadau, mae WLGA wedi sefydlu Cylch y Prosiectau Adeiladu Cydweithredol.  Ar gyfer Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif y sefydlodd y cylch yn y lle cyntaf ac, felly, bydd yn canolbwyntio ar y rhaglen hon am y tro i hwyluso cyfleoedd i awdurdodau lleol gydweithio yn y pedwar rhanbarth.  Bydd y cylch yn rhoi cymorth i'r rhanbarthau trwy:

  • Nodi a hwyluso cyfleoedd i gydweithio ynglŷn ag eiddo, adeiladu a chaffael gan hyrwyddo cysondeb ac osgoi dyblygu;
  • Hyrwyddo arloesi, cynaladwyedd, yr arferion gorau a chydweithio ar draws ffiniau arbenigol a rhanbarthol i hwyluso'r deilliannau gorau.

Mae aelodau'r cylch wedi'u penodi o blith amryw gyrff megis yr awdurdodau lleol, Rhagoriaeth Adeiladu Cymru, Consortiwm Awdurdodau Lleol Cymru, Partneriaeth Caffael y Gogledd, Consortiwm Prynu Cymru a Gwerth Cymru.

Ar ôl cwrdd nifer o weithiau, mae'r cylch wrthi'n paratoi rhaglen fydd yn amlinellu ei weithgareddau a'i flaenoriaethau.  Mae rhagor o wybodaeth gan Chris Chapman ar christopher.chapman@wlga.gov.uk.