Skip to content

Y Gweinidog yn rhoi cyllid cyfalaf ychwanegol i ysgolion Cymru

Y Gweinidog yn rhoi cyllid cyfalaf ychwanegol i ysgolion Cymru

Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, ei fod yn rhoi £35.7m ychwanegol i brosiectau cyfalaf yng Nghymru er mwyn i awdurdodau lleol allu dechrau’n gynnar ar y gwaith adeiladu.

Bydd y cyllid ychwanegol hwn yn helpu i leihau’r pwysau ar gyllidebau cyfalaf yr awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru yn y blynyddoedd i ddod.

Bydd £15.5m ar gyfer prosiectau pontio sydd eisoes yn mynd rhagddynt, a bydd bron i £20.2m ar gyfer nifer o Brosiectau Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif, a hynny ddwy flynedd cyn y dyddiad gwreiddiol ar gyfer dechrau ar y rhaglen hon.

Dyma’r cyllid sydd wedi ei neilltuo ar gyfer y prosiectau a fydd yn dechrau’n gynnar:

  • £5m i Rondda Cynon Taf ar gyfer ei ysgol gyfrwng Saesneg newydd i ddisgyblion 11-19 oed yn Aberdâr.
  • £3.2m i Gastell-nedd Port Talbot ar gyfer ei ysgol gynradd gyfrwng Saesneg newydd i blant  3-11 oed yn ardal Sandfields.
  • £3m tuag at gymal cyntaf y gwaith ar ysgol Gymraeg Sant Ilan Caerffili;  
  • Cyfraniad o £9m tuag at Raglen Ysgolion Cynradd Caerdydd.

Hefyd heddiw, mae’r Gweinidog wedi cymeradwyo bron i £13m i’w roi i raglenni awdurdodau lleol ar gyfer trwsio a chynnal a chadw ysgolion.

Dywedodd y Gweinidog:

“Bydd y cyllid dw i wedi ei gymeradwyo yn hwb mawr i brosiectau sydd ar y gweill eisoes neu sydd yn eu dyddiau cynnar.

“Trwy sicrhau a neilltuo cyllid ychwanegol, rydyn ni’n helpu i leihau’r pwysau ar gyllidebau cyfalaf awdurdodau lleol ac ar ein cyllidebau cyfalaf ni, ac rydyn ni wedi gwneud yn siŵr ein bod wedi targedu’r cyllid lle mae’r angen mwyaf.

“Mae’n hanfodol defnyddio’n cyfalaf yn y modd mwyaf effeithiol yn ystod y cyfnod economaidd anodd hwn, er mwyn gwella deilliannau addysgol a rhoi hwb i’r diwydiant adeiladu ac economi Cymru.

“Byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid mewn llywodraeth leol i sicrhau bod y gwaith ar y prosiectau hyn, sydd wedi eu blaenoriaethu, yn dechrau cyn gynted â phosibl. Rydyn ni am sicrhau bod ein hysgolion yn cael y cyllid angenrheidiol i drwsio a gwella eu hadeiladau.”