Skip to content

30 neu lai mewn dosbarthiadau cynradd yng Nghymru o hyd

30 neu lai mewn dosbarthiadau cynradd yng Nghymru o hyd

Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod y rhan fwyaf o ddisgyblion Cymru yn dal i gael eu dysgu mewn dosbarthiadau babanod a chynradd sy’n cynnwys 30 neu lai o blant.

Eleni yw’r flwyddyn gyntaf i faint dosbarthiadau babanod gael ei gynnwys wrth gasglu data ar gyfer y Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion  (CYBLD), yn hytrach na gwneud hynny ar wahân ar ddechrau’r flwyddyn ysgol.  

Ar ôl cynnwys yr eithriadau y mae’r gyfraith yn eu caniatáu, dangosodd Cyfrifiad Maint Dosbarthiadau Ionawr 2013 mai dim ond 25 o’r 4,203 o ddosbarthiadau babanod yng Nghymru oedd yn cynnwys dros 30 o ddisgyblion.

Mae’r ysgolion dan sylw wedi cyflwyno cynlluniau trefniadaeth dosbarth ar gyfer tymor ysgol Medi 2013 i Lywodraeth Cymru, er mwyn gwneud yn siŵr fod pob un o’u dosbarthiadau babanod o fewn y terfyn deddfwriaethol.

Ers 2001, mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi gofyn i ysgolion sicrhau bod dosbarthiadau cynradd yn cynnwys 30 o ddisgyblion neu lai. Dim ond 53 o ddosbarthiadau cynradd oedd yn cynnwys dros 30 o ddisgyblion ar adeg y Cyfrifiad, ar ôl yr eithriadau a ganiateir. Mae hyn yn cymharu’n ffafriol iawn â 104 ym mis Medi 2011.

Dywedodd Huw Lewis:

“Rwy’n awyddus i weld safonau a pherfformiad ym maes addysg yn gwella yng Nghymru. Rydyn ni’n gwybod bod y ddeddfwriaeth ar faint dosbarthiadau babanod a luniwyd gennym yn boblogaidd ymysg athrawon a rhieni fel ei gilydd.  Mae’n hollbwysig fod maint dosbarthiadau a chymarebau priodol rhwng oedolion a disgyblion yn cael eu gorfodi, er mwyn sicrhau bod ein pobl ifanc yn cael y cychwyn gorau posib i’w gyrfa addysgol.”