Skip to content

“Gwaith adeiladu yn hybu’r economi” - Jane Hutt

“Gwaith adeiladu yn hybu’r economi” - Jane Hutt

Bydd buddsoddi mewn seilwaith a chefnogi sector adeiladu Cymru yn sicrhau bod Cymru yn hybu’r economi, meddai Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid heddiw.

Bu’r Gweinidog yn ymweld â safle newydd £10 miliwn Canolfan Addysg y Bont yn Llangefni, Ynys Môn, sy’n sicrhau gwahanol fuddion cymunedol, gan gynnwys mentrau yn ymwneud â’r gadwyn gyflenwi a hyfforddiant wedi’i dargedu ar gyfer pobl leol. Dechreuodd y gwaith adeiladu ym mis Gorffennaf 2012 ac mae disgwyl iddo orffen erbyn mis Tachwedd 2013.

Cwmni lleol, Wynne Construction, enillodd y tendr i adeiladu’r ysgol newydd. O ganlyniad, mae’r cwmni yn amcangyfrif mai pobl o Ogledd Cymru sydd wedi cael 83% o’r swyddi cysylltiedig. At hynny, mae pum prentis yn gweithio ar y safle ar hyn o bryd, a darparwyd nawdd a chyllid i Ysgol y Bont, a chyfleoedd i fyfyrwyr chweched dosbarth gael profiad gwaith yn yr ysgol.

Wrth siarad yn ystod ei hymweliad, dywedodd Jane Hutt:

“Ein prif flaenoriaeth yw sicrhau bod yr economi yn tyfu a chreu swyddi. Rwyf wrth fy modd cael ymweld ag Ysgol y Bont i weld y buddion a ddaw yn sgil ein buddsoddiad o £7 miliwn yn y cyfleuster modern hyfryd hwn. Bydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn i ddisgyblion yr ysgol a’u teuluoedd.

“Mae prosiect Canolfan Addysg y Bont yn enghraifft dda o bolisi caffael Cymru ar waith – ac mae’n dangos sut rydyn ni’n hybu’r economi drwy fuddsoddi mewn seilwaith, creu swyddi a sicrhau buddion cymunedol sylweddol. Ac rwy’n benderfynol o sicrhau ein bod yn gwneud rhagor. Rydw i wedi gofyn i’r Grŵp Llywio Caffael Adeiladu ddatblygu Strategaeth Gaffael ar gyfer Adeiladu a bydd hyn yn helpu i sicrhau bod polisi caffael y cytunir arno ar gyfer Cymru yn cael ei gynnwys ym mhob prosiect adeiladu.”

Mae Llywodraeth Cymru wedi galw’n gyson ar Lywodraeth y DU i fuddsoddi rhagor o arian cyfalaf mewn prosiectau seilwaith – gan eu hannog i gyflwyno rhaglen fawr o brosiectau seilwaith a gweithgareddau eraill a fydd yn ysgogi’r economi i dyfu.

Ychwanegodd Jane Hutt added:

“Rydw i wedi diogelu ein buddsoddiad cyfalaf, yn wyneb gostyngiad o 33% yn ein cyllideb ar gyfer prosiectau cyfalaf seilwaith gan Lywodraeth y DU. Rydw i hefyd wedi lansio’r Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru sy’n egluro y byddwn ni’n gwneud popeth posibl i barhau i fuddsoddi mewn prosiectau cyfalaf ac wrth wneud hynny, yn cynnwys polisi caffael er mwyn sicrhau’r gwerth mwyaf o’r prosiectau hyn. Mae ymgyrch Construction4Growth yn galw ar i hyn ddigwydd ledled y DU.”