Skip to content

Y Prif Weinidog yn cael blas ar Geredigion

Y Prif Weinidog yn cael blas ar Geredigion

Ar ymweliad â Cheredigion bu Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn blasu rhai o fwydydd gorau y sir a gweld sut mae addysg yn cael ei ddarparu yn un o'i hysgolion mwyaf newydd.

Yn Llanerchaeron, safle sy'n eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ger Aberaeron, lansiodd y Prif Weinidog Cymru gynllun O Flas i Flas yn swyddogol. Mae'r prosiect hwn yn dwyn ynghyd 27 o gynhyrchwyr bwyd lleol, o ddistyllwyr wisgi a gwneuthurwyr caws i gynhyrchwyr siocled a thyfwyr llysiau, ac yn hyrwyddo cynnyrch lleol i ymwelwyr a thrigolion fel ei gilydd trwy ddulliau traddodiadol yn ogystal â sianelau cyfryngau cymdeithasol arloesol.

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig mae'r prosiect yn anelu i dynnu sylw at y cyfoeth o gynnyrch sydd ar gael yn y sir ac annog rhagor o bobl i werthfawrogi'r hyn sydd ar gael ar eu stepen drws eu hunain. Mae llawer o'r cynhyrchwyr hefyd yn agor eu drysau am y tro cyntaf i ymwelwyr eu gweld wrth eu gwaith.

Yn dilyn y lansiad aeth y Prif Weinidog ymlaen i ymweld ag Ysgol T Llew Jones, ysgol gynradd fwyaf newydd y sir, a gwelodd sut mae technoleg newydd yn rhoi help llaw yn yr ystafell ddosbarth i ddisgyblion.

Fe wnaeth yr ymweliadau gryn argraff ar y Prif Weinidog:

"Yr wythnos hon rydym wedi cyhoeddi yr ail adroddiad blynyddol yn amlygu llwyddiannau ein Rhaglen Lywodraethu. Dwy o’n blaenoriaethau allweddol ni yw parhau i wella'r ffordd yr ydym yn darparu addysg ar gyfer ein plant a datblygu economi gynaliadwy. Mae’r hyn rwyf wedi ei weld heddiw yn profi i fi ein bod ar y trywydd iawn.

"Mae O Flas i Flas yn dangos manteision cyllid Ewropeaidd i Gymru. Ochr yn ochr ag arian Llywodraeth Cymru, mae arian Ewrop yn helpu i  ddatblygu a chefnogi prosiectau gwerth chweil.

"Mae Ysgol T Llew Jones yn enghraifft wych o gymuned yn edrych i’r dyfodol er mwyn sicrhau cyfleuster o'r radd flaenaf i roi’r addysg orau bosibl i’w plant. Mae cefnogaeth ariannol Llywodraeth Cymru i’r datblygiad hwn yn amlygu ein hymrwymiad parhaus i wella safonau addysgol ar draws y wlad."

Syniad Jenny a Teifi Davies o Siop Fferm Llwynhelyg oedd o Flas i Flas, ac maent yn falch iawn o’i weld yn dwyn ffrwyth:

"Rydym yn dathlu deng mlynedd ar hugain yn y busnes eleni ac yn ystod y cyfnod hwnnw rydym wedi gweld llawer o gynhyrchwyr lleol yn cychwyn yn y maes hwn. Rydym am sicrhau eu bod nhw ac eraill yn cael cyfle i ffynnu yn y dyfodol a thrwy weithio gyda'n gilydd, rydym yn hyderus y cawn ganlyniad cadarnhaol."

Agorodd Ysgol T Llew Jones ym mis Medi y flwyddyn ddiwethaf ac mae Alwyn Ward, y pennaeth, yn hapus iawn gyda sut mae pawb yn setlo i mewn:

"Gall fod yn anodd iawn i ddisgyblion a staff symud i adeilad hollol newydd ond mae'r ysgol hon yn bodloni ein holl anghenion o safbwynt amgylcheddol a thechnolegol. Rwy’n credu bod y buddsoddiad ariannol sylweddol gan Lywodraeth Cymru a'r Awdurdod Lleol yn profi bod darparu addysg o'r radd flaenaf yn flaenllaw yn eu meddyliau ac mae hynny’n argoeli'n dda ar gyfer y dyfodol."

Yn ystod y dydd ymwelodd y Prif Weinidog hefyd â'r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth ac aeth i Gynhadledd Cymru o Gomisiwn Cenedlaethol y Deyrnas Unedig ar gyfer UNESCO ym Mhrifysgol Aberystwyth.