Skip to content

Gwobrau Rhagoriaeth TGCh 2010

Gwobrau Rhagoriaeth TGCh 2010

Mae Gwobrau Rhagoriaeth TGCh yn gynllun ar gyfer ysgolion, awdurdodau lleol a chyrff eraill sy'n ymwneud â'r ysgolion. Nod y cynllun yw cydnabod rhagoriaeth ysgolion ym maes TGCh a gwobrwyo corff sy'n helpu ysgolion i wella yn y maes hwnnw. Cafodd enwau'r enillwyr eu cyhoeddi ddydd Iau 14eg Hydref 2010.

Gwobrau Rhagoriaeth TGCh 2010

Mae Gwobrau Rhagoriaeth TGCh yn gynllun ar gyfer ysgolion, awdurdodau lleol a chyrff eraill sy'n ymwneud â'r ysgolion.  Nod y cynllun yw cydnabod rhagoriaeth ysgolion ym maes TGCh a gwobrwyo corff sy'n helpu ysgolion i wella yn y maes hwnnw.

Cafodd enwau'r enillwyr eu cyhoeddi ddydd Iau 14eg Hydref 2010.

Gwobrau Rhagoriaeth TGCh 2010: Ysgol gynradd orau'r DG

Yn y categori hwn, rhaid i bob ysgol ddangos bod ei strategaeth a'i delfryd ar gyfer TGCh ar waith trwy'r ysgol i gyd a thu hwnt ac yn gwella byd disgyblion, staff, rhieni a'r gymuned ehangach.  

Mae'r wobr yn cydnabod ysgolion sydd ar flaen y gad ynglŷn â defnyddio TGCh i ddibenion trawsnewid ac sydd am ledaenu eu harferion a pharhau i ddyfeisio ffyrdd newydd o weithio.

Enillydd ar y cyd: Ysgol Gynradd Ynys y Barri, Bro Morgannwg

Yn Ysgol Gynradd Ynys y Barri, mae TGCh ym mhobman!  O ganlyniad i syniadau arloesol a chreadigol, mae awyrgylch bywiog a chyffrous lle mae'r plant i gyd yn defnyddio technoleg yn fedrus.  Mae'r trefniadau'n diwallu anghenion rhieni, teuluoedd a'r gymuned ehangach, hefyd.

Mae plant wrth wraidd trefniadau defnyddio TGCh bob amser yn yr ysgol, sy'n hyrwyddo dulliau technolegol newydd gan adael i'r plant arbrofi a gweld sut gall adnoddau megis i-pad ac i-touch eu helpu i ddysgu. Mae cwrícwlwm yr 21ain ganrif yn defnyddio technoleg yn rhan arferol o gynnwys, prosesau a dulliau cyflwyno'r dysgu.

Mae'r ysgol yn pennu disgwyliadau uchel megis annog rhai plant i astudio ar gyfer cymwysterau sy'n gyfwerth â TGAU ym Mlwyddyn 6 a pharhau i'w helpu hyd yn oed ar ôl iddyn nhw fynd i ysgol newydd.  Mae'n creu cyfleoedd i blant gyflawni eu llawn dwf o'r dechrau, hefyd.  

Mae'r plant yn creu eu tudalennau eu hunain ar y we, yn tynnu lluniau, yn llunio fideos ac yn cyhoeddi hynny i gyd ar y we fel y gall eu ffrindiau a'u teuluoedd ei weld.  Mae'r ysgol yn eu hannog bob amser i ddewis yn ddoeth ac yn annibynnol o ran pryd a ble y dylen nhw ddefnyddio TGCh.

Mae rhagor am yr ysgol hon ar wefan Ysgol Gynradd Ynys y Barri

Gwobrau Rhagoriaeth TGCh 2010: Ysgol gynradd orau Cymru

Enillydd: Ysgol Gynradd Ynys y Barri, Bro Morgannwg

Clod Uchel: Ysgol Tre-gŵyr, Abertawe

Clod uchel am ddefnyddio meddalwedd Open Source yn dda.

Mae rhagor am yr ysgol hon ar wefan Ysgol Tre-gŵyr

Gwobrau Rhagoriaeth TGCh 2010: Arwain, rheoli a chydweithio ym maes addysg gynradd

Diben y categori hwn yw cydnabod ysgolion mae'u harweiniad a'u delfryd ym maes TGCh wedi hybu arloesi a hwyluso effeithlonrwydd a'r gwerth gorau.  Y prif faen prawf yw bod yr ysgol yn adolygu ac yn gwerthuso'r effeithiau a'r deilliannau ymhlith y staff a'r disgyblion drwy'r amser.  

At hynny, mae gofyn i'r ysgolion sy'n ymwneud â threfniadau cydweithio lleol a/neu genedlaethol ofalu eu bod yn lledaenu eu harferion da ym maes TGCh ymhlith ysgolion ac awdurdodau eraill.

Clod Uchel: Ysgol Feithrin Rhydaman, Sir Gâr

Mae rhagor am yr ysgol hon ar wefan Ysgol Feithrin Rhydaman

Dolenni perthnasol

Bydd canllawiau'n nodi'r arferion gorau a syniadau arloesol o ran trefnu a defnyddio mannau dysgu.