Skip to content

“Hwb o £76.5 miliwn i'r seilwaith i greu swyddi a thwf” – Jane Hutt

“Hwb o £76.5 miliwn i'r seilwaith i greu swyddi a thwf” – Jane Hutt

Bydd pecyn ariannu o £76.5 miliwn ar gael ar gyfer tai, ysgolion, amddiffyn rhag llifogydd a thrafnidiaeth yn cefnogi tua 1,400 o swyddi ac yn hybu twf economaidd, dywedodd Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid, heddiw.

Ers i Gynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru i Hybu Twf a Swyddi gael ei gyhoeddi ym mis Mai 2012, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu buddsoddiad ychwanegol o oddeutu £1.1 biliwn mewn prosiectau seilwaith ledled Cymru.  Mae wedi gwneud hynny drwy wneud y defnydd gorau posibl o gyllidebau cyfalaf tynnach a thrwy ddenu buddsoddiad o tua £750 miliwn drwy gyllid arloesol.

Mae'r arian ychwanegol o £76.5 miliwn a gyhoeddwyd gan Jane Hutt heddiw yn cynnwys:

  • Pecyn o £30 miliwn o fuddsoddiad i gynyddu'r cyflenwad o dai, gan gynnwys:  
    • £20 miliwn yn ychwanegol ar gyfer y Grant Tai Cymdeithasol yn benodol ar gyfer buddsoddi mewn darparu tai i unigolion a theuluoedd a allai fod yn dioddef gan ostyngiadau Llywodraeth y DU i'r Budd-dal Tai.
    • £10 miliwn i estyn cynllun peilot y fenter Troi Tai'n Gartrefi er mwyn medru ailddefnyddio tai gwag yng Nghymru.
  • Pecyn o £25 miliwn i'w fuddsoddi ym maes addysg i roi hwb pellach i'r rhaglen Ysgolion ar Gyfer yr 21ain Ganrif.
  • £11.5 miliwn ar gyfer rheilffordd a gorsaf yng nghanol tref Glynebwy, fel rhan gyntaf rhaglen ehangach i greu rhwydwaith mwy integredig o drafnidiaeth yn Ne-ddwyrain Cymru ac i gefnogi'r strategaeth Dinas-ranbarth.  Bydd y buddsoddiad hwn yn hwb pellach i'r broses o adfywio'r ardal leol.  
  • Buddsoddiad ychwanegol o £10 miliwn yn y Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd i ddiogelu cartrefi, busnesau a chymunedau rhag peryglon llifogydd.

Meddai Jane Hutt:

“Mae'r £76.5 miliwn o fuddsoddiad cyfalaf dw i'n ei gyhoeddi heddiw yn cefnogi'r blaenoriaethau yn y Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru i Hybu Twf a Swyddi. Mae'n sicrhau fod pob punt yng Nghymru yn cael ei defnyddio i hybu swyddi a thwf.

"Dros y tymor hir y byddwn ni'n gweld prif fanteision y buddsoddiad hwn.  Ond yn yr amgylchiadau sydd ohoni nawr, bydd y swyddi a gaiff eu creu wrth lunio'r seilwaith newydd yn hollbwysig.  Rydyn ni'n disgwyl y bydd y pecyn diweddaraf hwn yn cefnogi tua 1,400 o swyddi yn ystod y cyfnod adeiladu.

“Mae'r pecyn sylweddol hwn o fuddsoddiad yn dangos yn glir ein hymrwymiad i hybu twf economaidd, creu swyddi, lliniaru effaith Diwygiadau Lles Llywodraeth y DU a lleihau tlodi yng Nghymru."

Ychwanegodd Jane Hutt:

"Yn seiliedig ar ragolygon yr OBR ynghylch gwariant cyhoeddus, bydd ein cyllideb gyfalaf wedi gostwng 20% arall erbyn 2017-18 yn nhermau real.  Rydyn ni'n disgwyl bod â hyd at £4 biliwn yn llai o gyfalaf yn ystod y deg mlynedd rhwng 2012-13 a 2021-22 nag a oedd ar gael yn y deg mlynedd blaenorol.

"Er gwaethaf y gostyngiadau llym hyn, rydyn ni'n defnyddio popeth sydd gennym i wneud yn fawr o'n buddsoddiad yn ein seilwaith er mwyn creu'r amodau sydd eu hangen i greu swyddi ac i hybu twf economaidd cynaliadwy ac ar yr un pryd sicrhau newid gwirioneddol a pharhaus i bobl Cymru."