Skip to content

Gweinidog Addysg yn agor adeilad newydd, gwerth £8.7 miliwn, Ysgol Arbennig Crownbridge yn swyddogol

Gweinidog Addysg yn agor adeilad newydd, gwerth £8.7 miliwn, Ysgol Arbennig Crownbridge yn swyddogol

Roedd y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, yng Nghroesyceiliog heddiw i agor adeilad newydd, gwerth £8.7 miliwn, Ysgol Arbennig Crownbridge yn swyddogol. Daeth £5.4 miliwn o’r cyllid oddi wrth Llywodraeth Cymru.

Bydd yr adeilad modern newydd yn gartref i amrywiaeth o wasanaethau iechyd a meddygol, gan roi amgylchedd dysgu o’r radd flaenaf i ddisgyblion 3-19 oed er mwyn eu helpu i gyrraedd eu llawn botensial.

Mae’r adeilad yn enghraifft o ganolfan ragoriaeth ac arloesed ar gyfer disgyblion, athrawon a’r gymuned leol. Mae’n bodloni safonau rhagoriaeth BREEAM (sef ‘Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu’). Bydd yn darparu cyfleusterau hyblyg sy’n hollol addas i’r diben a bydd yn helpu i sicrhau y darperir y cwricwlwm yn effeithiol yn y sector AAA.

Mae cyfleusterau’r ysgol yn cynnwys pwll hydro-therapi pwrpasol, yn ogystal â mannau penodol i ffisiotherapyddion, therapyddion lleferydd a therapyddion galwedigaethol gael gweithio gyda’r disgyblion. Mae gan yr ysgol hefyd fan nad yw’n ystafell ddosbarth, gyda chelfi meddal, goleuadau ac offer sain.

Gan siarad yn y digwyddiad, dywedodd y Gweinidog:

“Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu’r amgylcheddau dysgu gorau, sy’n gweddu i’r 21ain Ganrif, i’n dysgwyr i gyd.

“Caiff yr ymrwymiad hwn ei adlewyrchu gan y cyllid gwerth £5.4miliwn yr ydym wedi’i ddarparu tuag at y prosiect hwn.

“Mae Ysgol Crownbridge bellach yn gyfleuster addysg arbennig cystal ag unrhyw le yn y wlad, a thu hwnt.

“Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi helpu i wireddu hyn. Does dim dwywaith fod yr adeilad hwn yn gweddu i’r unfed ganrif ar hugain.

“Rydw i’n siŵr y bydd yr ysgol yn parhau i ysbrydoli a chynorthwyo athrawon, disgyblion a’r gymuned ehangach am flynyddoedd i ddod.”