Skip to content

£500m o hwb i raglen fuddsoddi newydd

£500m o hwb i raglen fuddsoddi newydd

Heddiw cyhoeddodd Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru Jane Hutt y bydd dau gynllun cyllid arloesol newydd yn arwain at fuddsoddiad ychwanegol o hanner biliwn o bunnoedd mewn seilwaith.

Dywedodd Jane Hutt:

"Mae’r mentrau a gyhoeddais heddiw yn dangos ein bod yn dal yn benderfynol o fuddsoddi mewn seilwaith ledled Cymru, er gwaethaf y toriadau a osodwyd arnom gan Lywodraeth Prydain.  

"Drwy ychwanegu’r mentrau a gyhoeddais heddiw at y £220m o fuddsoddiad cyfalaf ychwanegol a nodir yn y Gyllideb Derfynol, rydym yn ymrwymo bron tri chwarter biliwn o bunnoedd i economi Cymru a’r gwasanaethau cyhoeddus.  

"Bydd y ddwy fenter hyn yn flaenoriaeth mewn rhaglen o fuddsoddi di-ddifidend, sy’n cefnogi’r Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru, yr ydym wrthi’n ei ddatblygu.

"Nid yn unig y bydd y buddsoddiad hwn mewn seilwaith yn caniatáu inni ddarparu’r ysgolion gorau, yr ysbytai gorau a’r ffyrdd gorau, ond bydd hefyd yn cefnogi’r diwydiant adeiladu ac yn darparu swyddi y mae mawr angen amdanyn nhw. Rydym fel Llywodraeth yn parhau i gyflawni yn ystod y cyfnodau mwyaf anodd."

Yn ystod dadl yn y Cyfarfod Llawn ar y Gyllideb Derfynol ar gyfer 2013-14, cyhoeddodd Jane Hutt y byddai’n defnyddio dull o fuddsoddi di-ddifidend ar gyfer buddsoddiad o tua £300m yn adrannau 5 a 6 o’r A465.

Hefyd, cyhoeddodd y Gweinidog y byddai’n ymestyn Menter Fenthyca Llywodraeth Leol, mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, i gynnwys Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, a fyddai’n dwyn buddsoddiad gwerth tua £200m yn ei flaen.

Wrth siarad am y ddau gynllun cyllid arloesol newydd dywedodd y Gweinidog:

"Byddwn yn buddsoddi tua £200m yn Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif rhwng 2014-15 a 2016-17 drwy ymestyn y Fenter Benthyca Llywodraeth Leol. Mae hyn yn golygu y byddwn yn darparu’r Rhaglen yn llawn erbyn 2018-19, ddwy flynedd ynghynt na’r disgwyl.

"Ar yr un pryd byddwn yn defnyddio dull o fuddsoddi di-ddifidend ar gyfer buddsoddiad o tua £300m yn adrannau 5 a 6 o’r A465. Mae hyn yn golygu y byddwn wedi darparu ffordd ddeuol lawn cyn 2020. Drwy ddefnyddio rhaglen o fuddsoddi di-ddifidend byddwn yn sicrhau bod y buddsoddiad yn denu cyllid sector preifat cystadleuol ac arbenigedd, a hynny gan drosglwyddo risg."