Skip to content

Agor Parth Dysgu newydd ar safle gwaith dur Glynebwy

Agor Parth Dysgu newydd ar safle gwaith dur Glynebwy

Bydd y gwaith o adfywio safle gwaith dur Glynebwy yn mynd gam ymhellach heddiw wrth i Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, agor Parth Dysgu newydd Blaenau Gwent.

Mae’r cyfleuster newydd gwerth £32.4 miliwn yn cynnig cyfleusterau addysg o’r radd flaenaf ar gyfer Blaenau Gwent a Blaenau’r Cymoedd, gan gynnwys cyfleuster Addysg Bellach sy’n cymryd lle cyn gampws Coleg Gwent yng Nglynebwy a dosbarthiadau chwech pedair ysgol ym Mlaenau Gwent. Caiff y gwaith ei gefnogi a’i ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd y Prif Weinidog:

"Mae’r cyfleuster newydd hwn yn creu cyfleoedd newydd i bobl Blaenau Gwent ennill y cymwysterau a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt ar gyfer y dyfodol. Nid cyfleuster ar gyfer pobl ifanc yn unig ydyw, ond bydd pobl ifanc yn sicr yn elwa ar y cyfarpar a’r cyfleoedd newydd sydd ynghlwm wrth y buddsoddiad hwn. Bydd hefyd yn adnodd ar gyfer y gymuned ehangach.

"Mae buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn yr ardal hon yn tystio i’n hymrwymiad i helpu pawb i gyflawni hyd eithaf eu gallu. Credwn fod addysg yn allweddol a’i fod yn ein cynorthwyo i wynebu heriau economaidd y dyfodol.

"Byddwn yn buddsoddi dros £1.4 biliwn yn ein Rhaglen Ysgolion ar gyfer y 21ain Ganrif a’n Rhaglen Cyfalaf Addysg ledled Cymru dros y saith mlynedd nesaf. Ein nod yw sicrhau bod gan ddysgwyr yng Nghymru'r cyfleusterau gorau ar gyfer dysgu. Yn ddiamau bydd y cyfleusterau ar gyn safle’r gwaith dur yn galluogi pobl i feithrin y sgiliau newydd sydd eu hangen arnynt ar gyfer cael gwaith."

Mae’r Gweithfeydd yng Nglynebwy yn bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent. Y nod yw datblygu cyn safle’r gwaith dur yn lleoliad o’r radd flaenaf ar gyfer dysgu, iechyd, hamdden a chyfleoedd.  

Ychwanegodd y Prif Weinidog:

"Rwy’n gobeithio y bydd y gymuned leol yn croesawu’r Parth Dysgu ac yn manteisio ar yr holl gyfleoedd dysgu y bydd yn eu cynnig."