Skip to content

Datganiad ar gyfer cyfarwyddwyr addysg

Datganiad ar gyfer cyfarwyddwyr addysg

Fe fyddwch chi wedi cael cadarnhad ym mis Rhagfyr fod y rhaglen amlinellol strategol gyflwynodd eich awdurdod wedi cyrraedd ein swyddfa.

Bellach, mae Bwrdd y Rhaglen am roi gwybod ichi am gamau nesaf y broses a chadarnhau ei ymrwymiad i'r rhaglen.  

Dyma'r sefyllfa ar hyn o bryd:

  • ynghyd â swyddogion eraill yn Llywodraeth y Cynulliad, mae staff DCELLS wrthi'n cloriannu'r rhaglenni amlinellol strategol.  Mae'r staff gwerthuso'n gweithredu mewn timau sy'n ymwneud â chwestiynau penodol yn y rhaglenni.  Rydyn ni wedi gofyn i arweinyddion y timau bennu sgôr neu argymhelliad ar ran y tîm ynglŷn â bodloni'r meini prawf perthnasol.  Cynhaliodd Tîm y Rhaglen ddiwrnod asesu i'r rhai sy'n ymwneud â'r gwerthuso i ofalu y bydd y broses yn un gyson a thrylwyr.  Mae bwriad i orffen y gwerthuso erbyn 18fed Mawrth
  • fe fydd panel dilysu'n cwrdd ag arweinyddion y timau ddiwedd mis Mawrth i adolygu'r sgoriau ac ystyried unrhyw faterion sy'n deillio yn sgîl archwilio'r dull gafodd ei ddefnyddio.  Bydd y panel yn cynnwys swyddogion nad oedden nhw'n ymwneud â'r gwerthuso megis un o uwch swyddogion DCELLS, swyddogion o swyddfeydd rhanbarthol DCELLS ac aelodau o Dîm y Rhaglen.  Bydd y panel yn cael newid y sgoriau terfynol lle bo angen.  Canlyniad hyn i gyd fydd paratoi rhestr o awdurdodau yn ôl sgoriau eu rhaglenni amlinellol strategol
  • yn ystod mis Ebrill, byddwn ni'n dadansoddi'r rhestr i bennu prosiectau sydd i'w hariannu ym Mand A.  Mae gan DCELLS un gyllideb gyfalaf i ofalu bod prosiectau addysg ôl-16 a phrosiectau ysgolion awdurdodau lleol yn cael eu hystyried yn gyson ac ar y cyd (yn ogystal â phrosiectau addysg uwch).  Byddwn ni'n cadw mewn cof faint o arian cyfalaf sy'n debygol o fod ar gael ar gyfer cyfnod yr adolygiad nesaf o wariant er mwyn pennu amrywiaeth briodol o brosiectau fforddiadwy y gallwn ni eu rhoi gerbron y Gweinidog.  Ar ben hynny, byddwn ni'n pennu'r buddsoddi arfaethedig dros y tymor hir gan ddefnyddio amcangyfrifon cyfamserol am faint o gyfalaf fydd ar gael yn ystod y cyfnodau sydd i ddod.  Bydd angen adolygu'r canlyniadau yn y dyfodol yn sgîl penderfyniadau am wariant, wrth gwrs
  • bydd argymhellion am ariannu Band A a buddsoddi dros y tymor hir yn dod i Fwrdd y Rhaglen i'w hadolygu ac, wedyn, fe fydd Panel Cyfalaf DCELLS a'r Gweinidog yn dod i benderfyniad.  Fydd y cam hwnnw, yr un olaf yn y broses, ddim yn digwydd tan fis Mai neu fis Mehefin, a'r bwriad yw y bydd y Gweinidog yn cyhoeddi'r penderfyniadau naill ai fis Mehefin neu fis Gorffennaf.  Byddwn ni'n rhoi adborth am ganlyniad y broses werthuso bryd hynny.  Fydd dim adborth o'r fath nes bod y broses sydd wedi'i disgrifio uchod wedi dod i ben, fodd bynnag
  • yna, byddwn ni'n gofyn i'r awdurdodau fydd yn rhan o Fand A lunio dadleuon amlinellol o blaid eu prosiectau.  Bydd modd manteisio ar gymorth Tîm y Rhaglen i ofalu bod y prosiectau'n cyd-fynd â Safon Ysgolion yr 21ain Ganrif.  Bydd canllawiau manwl am hyn ar gael yng ngwanwyn 2011
  • mae Bwrdd y Rhaglen yn ymrwymedig o hyd i gyflawni nodau Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ynglŷn â chynnal prosiectau dros y tymor hir a'r manteision ehangach megis cytuno ar safonau a rhoi cymorth ar gyfer cydweithio.  Mae gan y rhan fwyaf o awdurdodau brosiectau sydd wedi'u cymeradwyo eisoes trwy gamau trawsnewidiol 1, 2 a 3 Grant Gwella Adeiladau'r Ysgolion a bydd y rheiny'n mynd yn eu blaen rhwng 2011 a 2013 ar ôl trafodaethau gyda'r awdurdodau.  Mae'r rhaglen yn un uchelgeisiol.  Yn ôl cynigion yr awdurdodau lleol yn eu rhaglenni amlinellol strategol, bydd gwaith sylweddol i'w gyflawni ym Mand A.  Mae'r egwyddorion yn gryf o hyd ynglŷn â buddsoddi yn ysgolion y wlad mewn modd strategol a'n bwriad ni yw ariannu yn ôl matrics y tymor hir lle bo'r amgylchiadau economaidd yn caniatáu hynny.