Skip to content

Mae Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn gosod sylfaen cadarn ar gyfer y dyfodol (Mawrth 2010)

Mae Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn gosod sylfaen cadarn ar gyfer y dyfodol (Mawrth 2010)

Heddiw, bydd y Gweinidog dros Addysg, Leighton Andrews, yn amlinellu sut mae Llywodraeth y Cynulliad ac WLGA yn bwriadu newid eu ffordd o drefnu ac ariannu rhaglenni cyfalaf yr ysgolion.

Meddai'r Gweinidog: “Bydd Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn effeithio'n fawr ar drefniadau moderneiddio ysgolion Cymru.  Trwy gynnal rhaglen buddsoddi cyfalaf o'r fath dros dymor hir, rydyn ni'n dangos ein bod ni am gynnig ysgolion sy'n addas i'r 21ain ganrif yn ôl cytundeb 'Cymru'n Un'.

Byddwn ni'n annog awdurdodau lleol i lunio prosiectau ehangach yn hytrach na fesul ysgol er mwyn buddsoddi yn ysgolion, colegau a chanolfannau dysgu eu bröydd i gyd.

O wneud hynny, gallwn ni flaenoriaethu'r buddsoddi dros rai blynyddoedd mewn modd mwy strategol fydd yn cyd-fynd â blaenoriaethau a pholisïau Llywodraeth y Cynulliad megis y Cyfnod Sylfaen, Llwybrau Dysgu 14-19 a Fframwaith Effeithiolrwydd yr Ysgolion.

Yn lle gofyn i bob ysgol fod yn addas i'w diben, fe fyddwn ni'n cyflwyno Safon Ysgolion yr 21ain Ganrif a fydd yn cymryd blaenoriaethau a hyblygrwydd lleol i ystyriaeth.

Mae arolwg lefel uchel wedi'i gomisiynu i gael darlun cyflawn a chynhwysfawr o gyflwr adeiladau ysgolion Cymru.  Bydd canlyniadau'r arolwg yn cyfeirio penderfyniadau am fuddsoddi.

Meddai Leighton Andrews: “Rhwng 2004 a 2008, neilltuodd Llywodraeth y Cynulliad y swm mwyaf erioed, £667 miliwn, ar gyfer adeiladau'r ysgolion a dyna gamp fawr.

Rhaid inni roi'r gorau i'r arfer o neilltuo ychydig i bob bro, fodd bynnag, a sefydlu trefniadau ariannu strategol a mwy effeithiol yn ôl anghenion.

Rydyn ni wedi buddsoddi £216 miliwn yn adeiladau'r ysgolion eisoes eleni trwy'r ffordd fwy strategol honno.  Byddwn ni'n cyhoeddi rhaglen fuddsoddi ychwanegol dros yr haf.

Bydd Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn fwy na dim ond rhaglen adeiladu.  Y gamp fydd defnyddio'r arian i wella safonau, ysgogi disgyblion ac athrawon ac ymaddasu yn ôl anghenion cyfnewidiol y rhai sy'n dysgu mewn economi sy'n prysur ddatblygu.

Rydyn ni ar ddechrau proses hirdymor ac, ar y cyd ag WLGA, byddwn ni'n gosod sylfaen cadarn ar gyfer y dyfodol.”

Meddai'r Cyng. Peter Fox, Llefarydd WLGA dros Ddysgu Gydol Oes:

“Mae'r cydweithio unigryw rhwng Llywodraeth y Cynulliad ac WLGA wrth gynnal Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn fan cychwyn buddsoddi mae'i wir eisiau ar ysgolion Cymru dros y tymor hir ac rydyn ni'n croesawu hynny.

Bydd WLGA yn cyflawni ei rôl yn bartner ynglŷn â'r ffordd newydd hon o fuddsoddi yn yr ysgolion a byddwn ni'n helpu awdurdodau lleol i gynllunio ar ei chyfer dros y misoedd sydd i ddod.

Bydd y rhaglen yn galluogi awdurdodau lleol i gynnig mannau dysgu ac addysgu cynaladwy a chynhwysol fydd yn ysgogi disgyblion ac athrawon fel ei gilydd, yn ateb datblygiadau ym meysydd addysg a thechnoleg ac yn galluogi pawb yn y gymuned i'w defnyddio.”