Skip to content

Ysgol Uwchradd Penarlâg, Sir y Fflint

Ysgol Uwchradd Penarlâg, Sir y Fflint

Mae gan yr Ysgol Uwchradd ardal o goetir naturiol helaeth ar ei thiroedd.

Enw’r ardal hon yw The Dell, ac fe’i defnyddir at ddibenion dysgu ledled yr ysgol. Fel rhan o’u cyfnod ymsefydlu ym Mlwyddyn 7, mae pob disgybl yn cyfrannu at brosiectau ymarferol yn The Dell.

Mae’r gweithgaredd hwn yn cael ei arwain gan athro sydd wedi ymddeol sy’n goruchwylio’r myfyrwyr mewn grwpiau bach, personol. Mae profiadau amgylcheddol blwyddyn 7 yn ceisio herio agweddau disgyblion ynglŷn â’u perthynas â’r amgylchedd, gan ddechrau drwy drafod pryderon byd-eang, gan symud ymlaen i waith ymarferol ar safle bywyd gwyllt a rhywogaethau’r ysgol ac yna ddatblygu rhywfaint o ddealltwriaeth o’i hanes a’r rhywogaethau sy’n byw yn The Dell. Mae rhai grwpiau Blwyddyn 7 hefyd yn ymweld â siop Fferm Penarlâg i ddysgu am gynhyrchu a chyflenwi bwyd yn lleol.

hawardenhighschool

Mae gwaith ar y safle yn cael ei gysylltu â’r Cynlluniau Gwaith, a chynhelir gwersi gwyddoniaeth, daearyddiaeth a chelf yn yr awyr agored. Mae pysgota yn y pwll a phydewau maglu yn rhan o’r gwaith ymarferol. Mae myfyrwyr Rhwydwaith Datblygu ac Achredu Cynlluniau Dyfarnu yn gweithio ar y tiroedd fel rhan o’u cwricwlwm, er enghraifft, gan adeiladu’r tai gwyrdd yn y cwadiau. Mae disgyblion Blwyddyn 8 yn cael diwrnod yr amgylchedd ac mae disgyblion Blwyddyn 7 yn cael diwrnod ADCDF, sy’n cael ei ffurfioli yn y cwricwlwm ehangach. Mae’r gwaith yn The Dell yn cael ei ystyried yn rhan allweddol o fywyd yr ysgol, ac mae’n cael ei wneud yn ystod oriau ysgol gan amlaf, gan gynnwys diwrnodau lle caiff y cwricwlwm ei roi i’r neilltu dros dro a lle mae gwaith ymarferol yn mynd rhagddo yn yr awyr agored.