Skip to content

Ysgol Gynradd Ffynnonbedr

Ysgol Gynradd Ffynnonbedr

Agorwyd yr ysgol ym mis Medi 2007 ac mae wedi cael derbyniad da gan ddisgyblion, rhieni, staff a llywodraethwyr. Mae wedi cyflawni ei rôl, ac wedi denu disgyblion o ddalgylch eang. Mae'r holl ardaloedd yn yr ysgol yn cael eu defnyddio'n dda, gan ddangos hyblygrwydd y dull dylunio a'r defnydd helaeth llwyddiannus o olau naturiol ac awyru lle bynnag y bo'n ymarferol.

Prif natur y prosiect: darparu ysgol gynradd newydd ar gyfer disgyblion rhwng 3-11 oed gydag ystod o ardaloedd allanol gan gynnwys ardaloedd ffurfiol ac anffurfiol ar gyfer chwarae a chwaraeon, cwrt gemau amgaeedig, maes parcio a thirlunio helaeth.

external view of Ffynnonbedr Primary SchoolNodweddion enghreifftiol: prif neuadd amlbwrpas, gofod addysgu ar ffurf stiwdio a man canolog ar gyfer llyfrgell/adnoddau; mannau addysgu drwy’r adeilad wedi’u goleuo’n dda ac wedi’u hawyru’n naturiol; mannau cylchdroi deniadol ac wedi’u goleuo’n naturiol; mannau chwarae allanol sydd â gorchudd (tryleu); ardal helaeth o gynefin ar gyfer bywyd gwyllt a ddefnyddir at ddibenion addysgol.

Prosesau a gweithdrefnau arferion gorau/arloesol: ardaloedd addysgu wedi’u cynllunio’n bwrpasol ar gyfer y cyfnod sylfaen, opsiynau helaeth i gysylltu mannau addysgu er mwyn rhoi hyblygrwydd o ran maint dosbarthiadau i weddu i ofynion addysgol; darpariaeth arbennig ar gyfer disgyblion ag anableddau; defnydd o wresogi dan y llawr trwy'r ysgol; ardaloedd tawel ar gyfer addysgu disgyblion ag anghenion arbennig ar y safle; ardaloedd addysgu arbenigol ar gyfer cerddoriaeth a drama; mae system lawn i gynaeafu dŵr glaw wedi’i gosod.

Agorwyd yr ysgol ym mis Medi 2007 ac mae wedi cael derbyniad da gan ddisgyblion, rhieni, staff a llywodraethwyr. Mae wedi cyflawni ei rôl, ac wedi denu disgyblion o ddalgylch eang. Mae'r holl ardaloedd yn yr ysgol yn cael eu defnyddio'n dda, gan ddangos hyblygrwydd y dull dylunio a'r defnydd helaeth llwyddiannus o olau naturiol ac awyru lle bynnag y bo'n ymarferol. Mae'r system wresogi nwy dan y llawr wedi profi i fod yn effeithlon ac yn syml i'w rhedeg. Mae’r tirlunio sydd wedi digwydd ar y safle bellach yn datblygu'n dda ac mae cysylltu’r ysgol â safle'r ysgol uwchradd gyfagos i ffurfio ysgol 3-19 newydd wedi bod yn ddilyniant naturiol o'r gwaith a gwblhawyd yn flaenorol.

Internal view of a classroom in ffynnonbedr primary schoolMae'r safle, a ddewiswyd ar ôl ymgynghori'n helaeth â swyddogion cleient a swyddogion cynllunio, mewn lleoliad gwledig ar gyrion anheddiad presennol Llanbedr Pont Steffan. Mae lleoliad adeilad yr ysgol a'r cyfleusterau allanol a ddarperir wedi’u cynllunio'n ofalus er mwyn osgoi perygl o lifogydd posibl yn y dyfodol a bu cryn ymgynghori ag Asiantaeth yr Amgylchedd ar y mater hwn yn ystod y cam dylunio.

Bydd angen arolygon cynnal a chadw rheolaidd yn y dyfodol i fonitro perfformiad y ffabrig allanol a gosodiadau gwasanaethau’r adeilad.

Ymgynghorwyd yn helaeth o ddechrau tan ddiwedd y prosiect gyda'r AALl a'i ymgynghorwyr arbenigol ar y cyfnod sylfaen ac anghenion arbennig, gyda phennaeth yr ysgol bresennol a'i staff, y llywodraethwyr a’r disgyblion.

Mae llwyddiant yr ysgol newydd wedi helpu i arwain at y gwaith o ddatblygu campws ysgol 3-19 sy'n cwmpasu safle eang ar gyrion Llanbedr Pont Steffan gyda chysylltiadau agos â’r gymuned leol a Phrifysgol Y Drindod Dewi Sant. Mae hefyd wedi hyrwyddo strategaeth ddatblygu ar gyfer ysgolion ardal cynradd newydd yng Ngheredigion gyda’r canlyniad fod nifer o brosiectau tebyg yn awr yn cael eu datblygu ac yn mynd drwy’r cam dylunio i wasanaethu cymunedau lleol ar draws y sir. Mae’r deipoleg adeiladu a ddefnyddiwyd yn ysgol gynradd newydd Ffynnonbedr wedi profi i fod yn addasadwy i ystod o wahanol safleoedd a briffiau wedi’u haddasu.

Gwelwyd bod cyfranogiad cynnar gan staff yr ysgol, y rhieni, y llywodraethwyr a’r disgyblion trwy'r AALl i sicrhau ymgynghori adeiladol wedi dangos ei fod o werth sylweddol o safbwynt dyluniad yr ysgol hon. Gwelwyd hefyd fod dadansoddi opsiynau’n systematig ar gyfer materion megis dewis y safle a dewis y dulliau gwresogi amgen a’r dulliau effeithlonrwydd ynni wedi profi'n fuddiol iawn.