Skip to content

Ysgol Gynradd Plascrug - Aberystwyth

Ysgol Gynradd Plascrug - Aberystwyth

Mae'r cyfleusterau newydd wedi’u derbyn yn ffafriol iawn gan staff, llywodraethwyr a disgyblion yr ysgol. Mae pob gwagle yn estyniad yr ysgol yn cael eu defnyddio’n helaeth ac felly’n dangos hyblygrwydd y dull dylunio a'r defnydd helaeth llwyddiannus o olau naturiol ac awyru lle bo’n ymarferol.  Mae’r incwm amcangyfrifedig o osod celloedd ffotofoltäig trwy dariff cyflenwi trydan yn £513 y mis.

Mae'r cyfleusterau newydd wedi’u derbyn yn ffafriol iawn gan staff, llywodraethwyr a disgyblion yr ysgol. Mae pob gwagle yn estyniad yr ysgol yn cael eu defnyddio’n helaeth ac felly’n dangos hyblygrwydd y dull dylunio a'r defnydd helaeth llwyddiannus o olau naturiol ac awyru lle bo’n ymarferol.  Mae’r incwm amcangyfrifedig o osod celloedd ffotofoltäig trwy dariff cyflenwi trydan yn £513 y mis.

A view of Ysgol Gynradd Plascrug / Plascrug School, Aberystwyth. This school has been extended and refurbished and is an excellent example of the kind of work that the 21st Century Schools programme supports

Parhaodd yr ysgol i gael ei defnyddio’n llawn trwy gydol y contract adeiladu, gan gynnwys cyfnod pan oedd adnewyddu mecanyddol a thrydanol helaeth yn cael ei gyflawni.

Ymgynghorwyd yn llawn â staff, disgyblion a llywodraethwyr yr ysgol trwy gydol y broses ddylunio ac yn ystod y cyfnod adeiladu. Cynhwyswyd ceisiadau am waith ychwanegol i’r cyfnod sylfaen a maes parcio newydd i staff o fewn y rhaglen.

The main nature of the Plascrug Primary School project was to provide new two storey teaching and ancillary accommodation for pupils aged from 7 to 11, a new school hall, staff room, library and specialist technology teaching room. This is the kind of project that the 21st Century Schools programme will support in Wales.Mae'r prosiect wedi bod yn gyfrifol am gael gwared â phob portacabin ac adeiladau dros dro o safle'r ysgol a oedd erbyn hyn yn hagr yr olwg ac yn anaddas ar gyfer addysgu.  Mae'r cyfleusterau newydd wedi creu tirnod addysgol deniadol newydd yn amgylchedd lleol Aberystwyth ac mae'r mannau addysgu newydd wedi darparu disgyblion a staff yr ysgol ag amgylchedd dysgu priodol er mwyn gwella eu haddysg wrth iddynt symud ymlaen drwy gyfnod allweddol 2.

Gwelwyd bod cyfranogiad cynnar gan staff yr ysgol, y rhieni, y llywodraethwyr a’r disgyblion trwy'r AALl i sicrhau ymgynghori adeiladol wedi profi’n werth mawr ar y prosiect hwn.  Bu ymgynghori parhaus drwy gydol cyfnod y contract nes bod y gwaith wedi’i gwblhau. Gwelwyd hefyd fod dadansoddi opsiynau’n systematig ar gyfer strategaethau effeithlonrwydd ynni wedi profi'n fuddiol iawn.

 

Table
 Awdurdod Lleol  Cyngor Sir Ceredigion
 Cyswllt o fewn yr Awdurdod Lleol  D Billingsley - Prif Bensaer
 Enw’r Ysgol  Ysgol Gynradd Plascrug, Aberystwyth
 Cyfeiriad gwefan yr ysgol  www.plascrugprimary.co.uk
 Math o Ysgol  Cynradd
 Math o Brosiect

 Adeiladu Estyniad Newydd ac Adnewyddu’r Ysgol Bresennol

Prif natur y prosiect: darparu adeilad addysgu deulawr newydd a llety ategol ar gyfer disgyblion rhwng 7-11 oed, neuadd ysgol newydd, ystafell staff, llyfrgell ac ystafell addysgu technoleg arbenigol, hefyd gydag amrywiaeth o wagleoedd allanol gan gynnwys ardaloedd ffurfiol ac anffurfiol ar gyfer chwarae a chwaraeon, maes parcio a thirlunio helaeth.

Nodweddion enghreifftiol: prif neuadd amlbwrpas, gofod allanol ar gyfer addysgu a pherfformio yn yr awyr agored a gofod wedi’i leoli’n ganolog ar gyfer llyfrgell/adnoddau; gofodau addysgu wedi’u goleuo’n dda ac wedi’u hawyru’n naturiol; mannau cylchdroi deniadol ac wedi’u goleuo’n naturiol.  

Prosesau a gweithdrefnau arferion gorau/arloesol: defnydd helaeth o gelloedd ffotofoltäig fel adnodd cynhyrchu trydan ar gyfer yr ysgol; darpariaeth helaeth o welliannau effeithlonrwydd ynni i adeiladau presennol yr ysgol er mwyn cyflawni gwelliant o’r raddfa ‘G’ yn y Dystysgrif Arddangos Ynni i’r raddfa ‘A’ yn y Dystysgrif Perfformiad Ynni.

 Dyddiad Cwblhau

 Mawrth 2011

 Nifer y Disgyblion  400
 Arwynebedd llawr mewnol gros (m²)  Ysgol wreiddiol: 1360 metrau sgwâr
 Estyniad: 852 metrau sgwâr
 Cyfanswm Newydd: 2212 metrau sgwâr
 Cost (£s)  £2,000,000