Skip to content

Ysgol Bro Sion Cwillt

Ysgol Bro Sion Cwillt

Agorwyd yr ysgol ym mis Ionawr 2010 ac mae wedi’i derbyn yn dda gan ddisgyblion, rhieni, staff a llywodraethwyr. Mae eisoes wedi cyflawni ei rôl ac wedi denu disgyblion o ddalgylch eang. Mae'r holl ardaloedd yn yr ysgol yn cael eu defnyddio'n dda, gan ddangos hyblygrwydd y dull dylunio a'r defnydd helaeth llwyddiannus o olau naturiol ac awyru lle bynnag y bo'n ymarferol. Mae'r system wresogi dan y llawr sy’n ffynhonnell gwers o’r ddaear wedi profi i fod yn effeithlon ac yn hawdd i'w rhedeg.

Agorwyd yr ysgol ym mis Ionawr 2010 ac mae wedi’i derbyn yn dda gan ddisgyblion, rhieni, staff a llywodraethwyr. Mae eisoes wedi cyflawni ei rôl ac wedi denu disgyblion o ddalgylch eang. Mae'r holl ardaloedd yn yr ysgol yn cael eu defnyddio'n dda, gan ddangos hyblygrwydd y dull dylunio a'r defnydd helaeth llwyddiannus o olau naturiol ac awyru lle bynnag y bo'n ymarferol. Mae'r system wresogi dan y llawr sy’n ffynhonnell gwers o’r ddaear wedi profi i fod yn effeithlon ac yn hawdd i'w rhedeg.

An exteranl view of Ysgol Bro Sion Cwillt, Synod Inn, Llandysul, Ceredigion. This is a school

Mae'r safle, a ddewiswyd ar ôl ymgynghori'n helaeth â swyddogion cleient a swyddogion cynllunio, mewn lleoliad gwledig eithaf agored sydd heb fynediad i wasanaeth pibellau nwy. Er bod angen ailblannu rhai o'r planhigion gwreiddiol ar ôl gaeaf cyntaf eithriadol o galed, mae tirlunio’r safle bellach yn datblygu'n dda gan fod gofal wedi’i gymryd i osod tomenni o bridd mewn mannau gwarchodol i amddiffyn yr ardaloedd addysgu allanol a’r mannau chwarae o gwmpas yr adeilad.

Bydd angen cynnal arolygon cynnal a chadw yn rheolaidd yn y dyfodol i fonitro perfformiad y ffabrig allanol mewn amgylchedd heriol.
Deilliodd sefydlu’r ysgol newydd o ymgynghori lleol helaeth ynghylch cyfuno adnoddau o dair ysgol gynradd llai a oedd â chyfleusterau anfoddhaol ac yn aneconomaidd i’w cynnal.

Unwaith y cafodd pennaeth newydd a chorff llywodraethol eu penodi ar gyfer yr ysgol, trefnwyd sesiynau briffio, trafodaethau ac ymweliadau yn rheolaidd er mwyn caniatáu'r staff, y llywodraethwyr, y disgyblion a’r rhieni i weld sut roedd y prosiect yn cael ei ddatblygu, ac i annog cyfranogiad gan y gymuned leol a phawb a fyddai'n defnyddio'r cyfleusterau newydd o fewn y cynllun.

Another external view of Ysgol Bro Sion Cwillt.Mae llwyddiant yr ysgol newydd hon yn Synod Inn wedi annog strategaeth ddatblygu ar gyfer ysgolion cynradd ardal newydd yng Ngheredigion.  Mae nifer o brosiectau tebyg yn awr yn cael eu datblygu drwy’r cam dylunio ac i gytundebau adeiladu er mwyn gwasanaethu cymunedau lleol ar draws y sir.  Mae’r deipoleg adeiladu a ddefnyddiwyd yn yr ysgol hon wedi profi i fod yn addasadwy i ystod o wahanol safleoedd a briffiau wedi’u haddasu.

Gwelwyd bod cyfranogiad cynnar gan staff yr ysgol, y rhieni, y llywodraethwyr a’r disgyblion trwy'r AALl i sicrhau ymgynghori adeiladol wedi profi’n werth mawr.  Gwelwyd hefyd fod dadansoddi opsiynau’n systematig ar gyfer materion megis dewis y safle a dulliau gwresogi amgen ynni wedi profi'n fuddiol iawn.

 

Table
 Awdurdod Lleol  Cyngor Sir Ceredigion County
 Cyswllt o fewn yr Awdurdod Lleol  D Billingsley - Prif Bensaer
 Enw’r Ysgol  Ysgol Bro Sion Cwillt, Synod Inn, Llandysul, Ceredigion
 Cyfeiriad gwefan yr ysgol  Ddim ar gael eto - Cysylltwch ag Adran Addysg a Gwasanaethau Cymunedol Cyngor Sir Ceredigion
 Math o Ysgol  Ysgol Gynradd Ardal
 Math o Brosiect  Adeilad Newydd - Prif natur y prosiect: darparu ysgol gynradd newydd ar gyfer disgyblion rhwng 3-11 oed gydag ystod o ardaloedd allanol gan gynnwys ardaloedd ffurfiol ac anffurfiol ar gyfer chwarae a chwaraeon, cwrt chwarae bob tywydd, maes parcio a thirlunio helaeth.

Nodweddion enghreifftiol: prif neuadd amlbwrpas, gofod addysgu ar ffurf stiwdio a man canolog ar gyfer llyfrgell/adnoddau; mannau addysgu drwy’r adeilad wedi’u goleuo’n dda ac wedi’u hawyru’n naturiol; mannau cylchdroi deniadol ac wedi’u goleuo’n naturiol; mannau chwarae allanol â gorchudd.

Prosesau a gweithdrefnau arferion gorau/arloesol: defnydd o ffynhonnell gwres o’r ddaear fel prif ffynhonnell gwres i’r ysgol; adain dawel ar gyfer addysgu anghenion arbennig ar y safle; ardal arbenigol ar gyfer addysgu celf a thechnoleg.

 Dyddiad Cwblhau

 Tachwedd 2009

 Nifer y Disgyblion  135 (gyda’r capasiti ar gyfer estyniad pellach)
 Arwynebedd llawr mewnol gros (m²)  1200
 Cost (£s)  Gwerth y Contract: £3,385,000