Skip to content

Ysgol Gyfun y Bont-faen

Ysgol Gyfun y Bont-faen

Trwy droi Ysgol Gyfun y Bont-faen yn gyfleuster addysgol modern sy'n addas i'w ddiben, mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cwblhau cam cyntaf ei strategaeth ar gyfer buddsoddi yn ei ysgolion.

Cowbridge Comprehensive SchoolWrth wraidd y prosiect oedd y delfryd bennodd yr ysgol yn sgîl penderfynu bod y materion isod yn bwysig ynglŷn â pharhau â'i llwyddiant:

  • cynnig addysg yn ôl anghenion y disgyblion;
  • rhoi blaenoriaeth i TGCh;
  • llunio cwrícwlwm arloesol;
  • cadw cynaladwyedd mewn cof wrth gynllunio ar gyfer y dyfodol;
  • cynnig cyfleusterau cynhwysol ar gyfer y gymuned i gyd.

Bu'r materion hynny'n rhan gynhenid o broses llunio a chodi'r ysgol drwy'r amser ac mae'r adeilad newydd, ynghyd â'r hen adeilad sydd wedi'i adnewyddu, yn cynnig y cyfleusterau y bydd eu hangen i addysgu disgyblion yn yr 21ain ganrif.

A chyfleusterau newydd ynddi bellach, mae'r ysgol yn gallu datblygu'r cysylltiadau presennol â'r gymuned trwy gynnig y cyfleusterau hynny i'w defnyddio tu allan i oriau'r ysgol.

Mae canol newydd wedi'i greu i'r ysgol ac mae naws campws coleg ledled y safle.  Gan fod yr ysgol i gyd ar safle Ffordd Aberthin bellach, mae'r ysgol mewn sefyllfa i lunio cwrícwlwm arloesol lle bydd syniadau'n croesi ffiniau pynciau.

Tu mewn i'r adeilad newydd, mae mannau dysgu hyblyg, labordai ac ynddyn nhw'r offer priodol i gyd, neuadd chwaraeon, stiwdio ffitrwydd a phrif neuadd fodern iawn.  I ychwanegu at yr hyblygrwydd, mae trefn yr adeilad yn galluogi athrawon i gynnal gwersi mewn amryw ystafelloedd a lleoedd ynddo gyda chymorth TGCh.Cowbridge Comprehensive school internal

Mae trefn newydd yr ysgol wedi datrys un o'r anawsterau sy'n tueddu i godi mewn hen ysgolion trwy leihau hyd y coridorau a chynyddu eu lled fel y gall pawb symud o'r naill wers i'r llall yn haws.  Mae'n haws i'r penaethiaid blwyddyn a'r penaethiaid adran oruchwylio'r modd mae'r disgyblion yn symud rhwng ystafelloedd yn ystod y dydd hefyd am eu bod yn gallu gweld y coridorau o'u swyddfeydd.  Mae'r coridorau'n ddigon eang i'w defnyddio ar gyfer arddangosfeydd mewn pynciau megis celf, Saesneg a thechnoleg dylunio, hefyd.

Cafodd y safle o gwmpas yr adeiladau gymaint o bwysigrwydd â'r drefn tu mewn iddyn nhw yn ystod proses dylunio'r ysgol achos i'r athrawon a'r disgyblion fel ei gilydd ddweud y byddai cyfleoedd i ddysgu ac addysgu yn yr awyr agored yn rhan allweddol o unrhyw ailddatblygu.