Skip to content

Ysgol Gynradd Nant Celyn, Tor-faen

Ysgol Gynradd Nant Celyn, Tor-faen

Mae Ysgol Gynradd Nant Celyn yn ysgol newydd sbon ar gyfer 420 o blant.  Cafodd ei chodi am £7 miliwn i gymryd lle ysgolion Brookfield a Hollybush.  Dechreuodd gwaith codi'r ysgol fis Gorffennaf 2009 ac fe agorodd fis Medi 2010.  Dyma'r ysgol gynradd gyntaf mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Tor-faen wedi'i hadeiladu ers ei sefydlu ym 1996.

Mae Ysgol Nant Celyn yn ysgol gynradd gymunedol ar un llawr mewn adeilad modern sy'n gweddu i'r 21ain Ganrif.  Mae pob rhan o'r adeilad a'r safle'n dra hygyrch i bobl anabl ac mae drws i'r awyr agored o bob ystafell ddosbarth.  Tu allan i bob un o ystafelloedd y babanod, mae man agored ac arno ganopi ar gyfer tywydd gwlyb.Nant Celyn

Mae byrddau gwyn rhyngweithiol ym mhob ystafell ddosbarth ac mae gan y rhan fwyaf o ddisgyblion glinfyrddau.  Mae cyfleusterau cynadledda fideo sy'n galluogi'r ysgol i feithrin cysylltiadau ag ysgolion eraill yn y DG a thramor a chynnal gwersi ar y cyd â nhw.  At hynny, mae gan yr ysgol stiwdio deledu a recordio lle mae'r disgyblion yn gallu meithrin medrau cyflwyno.  Gan fod ynddi'r dechnoleg honno, mae Ysgol Gynradd Nant Celyn yn gallu defnyddio'r dulliau dysgu diweddaraf.

Mae Canolfan Ranbarthol Tor-faen i'r Rhai sydd â Nam ar y Clyw, oedd yn Ysgol Hollybush gynt, wedi symud i'r ysgol newydd bellach.  Mae sylw arbennig wedi'i roi i acwsteg yn yr ysgol, yn arbennig inswleiddio rhwng yr ystafelloedd dosbarth fel na fydd sŵn yn cael ei glywed trwy'r ysgol.Nant Celyn: dosbarth

Mae gan yr ysgol gyfleusterau arbennig ar gyfer y Cyfnod Sylfaen, megis gerddi a mannau chwarae yn yr awyr agored lle gall y plant anturio a mwynhau dysgu trwy brofiad.

Mae man chwarae aml ei ddibenion a chae artiffisial a chanddo lifoleuadau ar gael i'r ysgol a'r gymuned.  Bydd y brif neuadd, y neuadd fechan, yr ystafell gymunedol a man yr adnoddau ar gael i weithgareddau cymunedol tu allan i oriau'r ysgol.  Mae Clwb Ieuenctid Coed Efa, oedd mewn adeilad ar wahân ar safle Ysgol Hollybush gynt, wedi symud i'r ysgol newydd bellach.

I gael rhagor o wybodaeth neu drefnu i ymweld â'r ysgol, anfonwch neges at Mark Horton: Mark.Horton@torfaen.gov.uk.