Skip to content

Ysgol Gyfun Penyrheol

Ysgol Gyfun Penyrheol

Cafodd rhan helaeth o Ysgol Gyfun Penyrheol ei dinistrio trwy dân fis Mawrth 2006.  Cafodd yr ysgol ei hailadeiladu am ryw £9 miliwn.  Fe agorodd eto fis Medi 2009.

I godi'r ysgol o'r newydd, dim ond hyn a hyn o arian oedd ar gael trwy'r yswiriant.  Aeth y cyngor ati i weithio ar y cyd â'r bobl gysylltiedig, y tîm technegol a'r contractwr i bennu cynllun fyddai'n arwain at werth arian a gwell dysgu.  Cymerodd y staff, y llywodraethwyr a'r disgyblion ran yn y broses a ddefnyddiodd lawer o'u syniadau.  Canlyniad hynny yw canolfan gynaladwy sy'n llawn golau ac awyr iach, yn addas i'r 21ain ganrif ac yn lle ardderchog i weithio a dysgu ynddo.

Ymhlith nodweddion yr ysgol mae ffenestr 10m o uchder o flaen y cyntedd, Ysgol Penyrheol, Abertaweatriwm gwydr 40m uwchben adain yr astudiaethau technoleg a llyfrgell fodern iawn.

Mae adran gerddoriaeth ar wahân, ffreutur aml ei ddibenion, cyfleuster dysgu arbenigol ac adran gelf lle mae golygfeydd trawiadol o'r ail law.

Mae lled y coridorau'n amrywio yn ôl faint o bobl fydd yn eu defnyddio ar yr oriau brig.  Mae nodweddion diogelwch megis paneli rhag tân yn y waliau, sustem taenu dŵr a theledu cylch cyfyng ar dri llawr.

Tu allan, mae pafin ynghyd â lawntiau a meinciau pren.  Mewn man dysgu allanol, mae meinciau maen crwm.

Mae materion amgylcheddol yn amlwg yn nhrefn a deunyddiau'r adeilad gan fod nifer o nodweddion 'cynaladwy' megis paneli gwres yr haul, celloedd ffotofoltaidd a mannau casglu glaw.

Mae'r adeilad yn gwneud y gorau o olau naturiol ac awyr iach.  Sustem rheoli'r adeilad sy'n cadw trefn ar y tymheredd ac ati.  Yn y waliau, mae deunydd insiwleiddio thermal sy'n rhagori ar safonau rheoliadau adeiladu.  Mae brise soleil tu allan a chysgodlenni tu mewn i ddiogelu pawb rhag yr haul.Ysgol Penyrheol, Abertawe

Mae'r sustemau gwres a thrydan fel ei gilydd wedi'u llunio i ddefnyddio llai o ynni a gollwng llai o nwyon.  

Mae modd gwresogi amryw rannau'r adeilad ar wahân i'w gilydd yn ôl yr angen.

Mae llif y dŵr o'r tapiau'n un darbodus a bydd y sustem drydan yn diffodd y goleuadau os nad oes neb mewn ystafell.  Mae modd i bob adran o'r ysgol ddidoli gwastraff i'w aigylchu.

Enillodd y prosiect statws BREEAM (lefel 'Da Iawn') a Secured by Design.

I gael rhagor o wybodaeth neu drefnu i ymweld â'r ysgol, cysylltwch â Geraint Flowers: Geraint.Flowers@swansea.gov.uk