Skip to content

Ysgol Gynradd Rogiet, Sir Fynwy

Ysgol Gynradd Rogiet, Sir Fynwy

Agorodd Ysgol Gynradd Rogiet ei hadeilad newydd fis Tachwedd 2009.  Mae'r adeilad yn un 'ardderchog' yn ôl safon BREEAM ac mae wedi ateb gofynion ynglŷn â sŵn trwy gynnig cyfle i ddysgu mewn man tawel a hygyrch.

Mae'r ysgol ger traffordd yr M4, cefnffordd yr M48 a rheilffordd ond mae'r penseiri wedi gofalu nad yw sŵn o'r tu allan yn gallu tynnu sylw'r disgyblion oddi wrth eu gwaith.

Yn yr un modd, fydd sŵn o ryw goridor neu ystafell ddim yn cyrraedd rhannau eraill o'r ysgol, chwaith.  O ganlyniad, mae'r disgyblion yn gallu canolbwyntio ar eu gwaith a does dim angen i'r athrawon godi eu lleisiau i gael eu clywed.Ysgol Gynradd Rogiet, Sir Fynwy

Er bod y llonyddwch o les i bawb yn yr ysgol, mae'n helpu'r ysgol i fod yn fwy cynhwysol o ran disgyblion trwm eu clyw, hefyd.  O gadw mewn cof fod yr ysgol yn perthyn i brif ffrwd addysg, bydd absenoldeb sŵn o les arbennig i'r llawer o blant sy'n fyddar dros dro.  Mae amcangyfrif y bydd 80% o blant yn dioddef â hylif yn eu clustiau cyn troi'n 8 oed.

Gan fod llai o sŵn yn y cefndir, bydd disgyblion sy'n defnyddio cymhorthion clyw neu gyfarpar tebyg yn gallu clywed yn haws.  Yn wir, mae 99% o ddisgyblion byddar Cymru yn mynychu ysgolion y brif ffrwd ar hyn o bryd.

Ar ben hynny, mae ymchwil wedi dangos bod disgyblion awtistaidd yn elwa pan fo'n haws clywed yn ystod gwersi.

Meddai'r brifathrawes, Kathryn Evans: “Roedd atsain yn yr hen adeilad a gallech chi glywed sŵn y draffordd tu allan drwy'r amser, ond mae hynny i gyd wedi diflannu nawr.  Does dim llawer o sŵn yn yr adeilad newydd ac mae hynny wedi effeithio'n fawr ar y plant – maen nhw'n dawel iawn.

Gan fod llai o sŵn yn y cefndir, mae'n haws i'r plant ganolbwyntio ar eu gwersi ble bynnag maen nhw – yn yr ystafelloedd dosbarth, yr ystafelloedd llai i'r grwpiau neu'r llyfrgell.”Ysgol Gynradd Rogiet, Sir Fynwy

I godi adeilad lle na fyddai sŵn yn broblem, ymgynghorwyd ag arbenigwyr acwsteg o'r dechrau ac, ar ôl gorffen y prosiect, cynhaliwyd profion i ofalu bod yr adeilad yn cyd-fynd â'r safonau acwsteg sydd wedi'u hamlinellu yn Building Bulletin 93.

Mae safon yr acwsteg yn Ysgol Gynradd Rogiet wedi'i chyflawni trwy ystyried acwsteg yn ofalus drwy gydol y prosiect.  Cynhaliwyd arolwg o sŵn ar y safle pan ddechreuodd y prosiect gan bwyso a mesur ble dylai'r adeilad gael ei godi yno i osgoi'r sŵn o'r ffyrdd a'r rheilffordd gerllaw.

Cydweithiodd arbenigwyr acwsteg yn agos â'r penseiri yn ystod y prosiect a chymerwyd nifer o gamau i hwyluso acwsteg megis ystyried llif yr aer yn ofalus a gosod sustem BMS i ateb gofynion BB101 fel nad oedd eisiau defnyddio ffenestri ehangach a fyddai wedi gadael rhagor o sŵn i mewn.

Defnyddiwyd drysau trymach ac arnyn nhw seliau acwstig ar bob ochr hefyd i ofalu na fyddai sŵn yn symud rhwng ystafelloedd.

I gael rhagor o wybodaeth neu drefnu i ymweld â'r ysgol, cysylltwch â'r brifathrawes, Kathryn Evans (01291 420348).